Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προκηρύσσει ο Δήμος Αγράφων για την ανάθεση του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Βίνιανης» προϋπολογισμού 82.492 € με ΦΠΑ (24%).

Το έργο ανήκει στη κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ και περιλαμβάνει εργασίες τεχνικών έργων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας οδών και υποδομών του Δήμου Αγράφων σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή. Το έργο θα εκτελεστεί στο Δήμο Αγράφων- Δ.Ε. Βίνιανης. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι διακόσιες πενήντα (250) ημέρες. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.330,52€ και ισχύ τουλάχιστον δέκα μηνών (10) και τριάντα (30) ημερών, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Κύριο κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18η Μαΐου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή, με ευθύνη του οικονομικού φορέα οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18η Μαΐου  2023,ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 π.μ..Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» www.promitheus.gov.gr