Ανοικτό διαγωνισμό προκηρύσσει ο Δήμος Καρπενησίου για τη σύναψη σύμβασης για το έργο «Αντικατάσταση – Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης τμήματος πόλης Καρπενησίου» με προϋπολογισμό 841.935,48(άνευ ΦΠΑ). Κύριο κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).Το έργο κατατάσσεται στις κατηγορίες: Υδραυλικών ή Ηλεκτρολογικών και σε έργα Οδοποιίας. Παράλληλα ύστερα από ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ., ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού (τακτικών και αναπληρωματικών). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 28 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 13.00 μ.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 02 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 πμ, από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.karpenissi.gr.