Τη δική του γνώμη πρόκειται να δώσει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπενησίου σήμερα στη συνεδρίαση του Δ.Σ. για το σχέδιο καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής για το έτος 2022, καθώς και για το σχέδιο τεχνικού προγράμματος του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ. Αναλυτικότερα, στα πλαίσια της υλοποίησης του προϋπολογισμού 2022 ο κανονισμός τιμολόγησης ΦοΔΣΑ συντάσσεται με βάση όσα ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Ο κανονισμός τιμολόγησης προσδιορίζει την ετήσια εισφορά των Δήμων μελών του προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ανάκτηση του ετήσιου κόστους διαχείρισης του ΦοΔΣΑ. Το σχέδιο καθορισμού του κανονισμού τιμολόγησης των ΦοΔΣΑ αποστέλλεται έως τις 30 Ιουνίου από τον πρόεδρο του Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ στα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων μελών του για παροχή γνώμης μέσα σε ένα μήνα από την αποστολή του. Το κόστος διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης προσδιορίζεται με βάση: το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΦοΔΣΑ, το οποίο προκύπτει από το κόστος λειτουργίας παραγωγής, διοίκησης, έρευνας και διάθεσης του φορέα, το κόστος αποκατάστασης και μεταφροντίδας των ΧΥΤΑ που λειτουργεί ο ΦοΔΣΑ, το κατασκευαστικό και επενδυτικό πρόγραμμα του ΦΟΔΣΑ και τις Δαπάνες λειτουργίας ΦοΣΠΕΣΔΑ. Οι δαπάνες αυτές προκύπτουν από τις αρμοδιότητες που έχει ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ για την εκπόνηση και παρακολούθηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΑΕ.

Το ετήσιο κόστος του φορέα για το 2022 ανέρχεται όσον αφορά το σύνολο των εξόδων στο ποσό των 26.963.464,70 ευρώ, ενώ σχετικά με το σύνολο των εσόδων στο ποσό των 7.929.860,89ευρώ. Συνολικά το ετήσιο κόστος διαχείρισης ΦοΔΣΑ 2022 ανέρχεται στο ποσό των9.033.603,81€(έσοδα-έξοδα).Να υπογραμμίσουμε ότι το συνολικό κόστος παρουσιάζεται αυξημένο σε σχέση με αυτό του 2021, το οποίο ανέρχονταν στο ποσό των 8.024.488,73€. Ο υπολογισμός της τιμολογιακής πολιτικής του ΦοΔΣΑ βάσει της ΚΥΑ γίνεται λαμβάνοντας υπόψη το ετήσιο κόστος διαχείρισης του ΦοΔΣΑ για το 2022, το αντισταθμιστικό όφελος των Δήμων που έχουν στην περιοχή ευθύνη του εγκαταστάσεις ΧΥΤΑ, καθώς και των στοιχείων ποσοτήτων των Δήμων που είναι στη διάθεση του φορέα το 2020.