Ανοιχτό διαγωνισμό προκηρύσσει η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την ανάθεση του έργου «Προστασία πρανών εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας» με προϋπολογισμό 967.741,93€ (χωρίς ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας οδοποιίας. Το συγκεκριμένο έργο έχει ως σκοπό την υλοποίηση παρεμβάσεων προστασίας πρανών σε θέσεις επί του Εθνικού & Επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ευρυτανίας, με γνώμονα την ασφάλεια των διερχομένων οχημάτων και των επιβατών τους. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 24 μήνες. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 19.300,00 € και ισχύ τουλάχιστον εννέα μηνών και τριάντα ημερών, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Κύριο κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Π.Δ.Ε.

Έως 15 Απριλίου οι προσφορές

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην Ταχ. Δ/νση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, Κατσαντώνη 2, Καρπενήσι, ΤΚ 36100. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής ορίζεται η 15η Απριλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ., ενώ ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22α Απριλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ..