Ανοιχτό διαγωνισμό προκηρύσσει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το έργο «Συντήρηση Οδοστρώματος Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας» με προϋπολογισμό 967.741,93 € (χωρίς ΦΠΑ). Το συγκεκριμένο έργο έχει ως σκοπό την υλοποίηση παρεμβάσεων για τη συντήρηση και  βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ευρυτανίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η οδική ασφάλεια των συγκοινωνιών. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου θα είναι  24 μήνες. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 19.300,00 € και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Οδοποιίας. Κύριο κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).