Άγραφα: 4 φορτηγά για τον καθαρισμό αδρανών και λοιπών υλικών

116
22 agrafa d.jpg

Στη μίσθωση τεσσάρων φορτηγών μεταφοράς αδρανών και λοιπών υλικών προχωρά ο Δήμος Αγράφων με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες του και να απομακρύνει τα υλικά για την καλύτερη δυνατή καθαριότητα του Δήμου και φροντίζοντας παράλληλα για την υγεία των πολιτών.

Η δαπάνη της υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση τεσσάρων (4) φορτηγών για τη μεταφορά αδρανών και λοιπών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου» έναντι του ποσού των 19.740,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ανατίθεται σε τέσσερις αναδόχους. Αυτοί είναι: Βούρτσας Κωνσταντίνος του Γεωργίου για εργασίες με αξία 4.860,80€, Καραντζιούνης Δημήτριος του Ανδρέα  για εργασίες με αξία 4.860,80€, Ζαραβέλης Ιωάννης του Κωνσταντίνου, για εργασίες με συνολική αξία ίση με 4.860,80€ και Διώτης Νικόλαος του Ιωάννη, για εργασίες με συνολική αξία ίση με 5.158,40€. Η δαπάνη που προκαλείται από την ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους. Ως χρόνος παράδοσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας ορίζεται το διάστημα των ενενήντα (90) ημερών.