Αρνητικός ο Δήμος Καρπενησίου για το μικρό υδροηλεκτρικό έργο στη Δομνίστα Ευρυτανίας

483
362918795 981447996388401 5237555138550673351 n

Αρνητικά γνωμοδότησε το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου ως προς την κατασκευή ενός υδροηλεκτρικού έργου ισχύος 1,5 MW της εταιρείας “GEG POWER IKE” επί του ρέματος «Ξερόρεμα» Δ.Ε. Δομνίστας. Με έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ Στερεάς Ελλάδας διαβιβάστηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του: Μικρού υδροηλεκτρικού έργου ισχύος 1,5 MW στους αρμόδιους για γνωμοδότηση φορείς. Ο Δήμος Καρπενησίου δεν ανήκει στους φορείς αυτούς, αλλά παρά ταύτα είναι δυνατή η αποστολή των απόψεών του.

 Το έργο

Σύμφωνα με τη μελέτη η εξεταζόμενη ΜΠΕ αφορά την κατασκευή ενός μικρού υδροηλεκτρικού έργου ισχύος 1,5 MW επί του ρέματος «Ξερόρρεμα», νοτιοανατολικά του οικισμού Βύθισμα της Τ.Κ. Ψιανών (σε απόσταση 0,6 km), ενώ η θέση του σταθμού είναι περίπου 2,5 km νοτιοανατολικά. Το έργο θα εκμεταλλεύεται υδραυλική πτώση (μικτό ύψος) ίση με 100 m και ορίζεται μεταξύ του υψομέτρου +857 m της στάθμης στη δεξαμενή φόρτισης της υδροληψίας και +757 m του υψομέτρου έδρασης του στροβίλου στο κτήριο του σταθμού παραγωγής. Η υδροληψία που θα κατασκευαστεί για την απόληψη των νερών από το ρέμα Ξερόρρεμα, θα είναι υπερπηδητή, βρίσκεται σε υψόμετρο κοίτης +855m, θα είναι κατά βάση από σκυρόδεμα και θα κατασκευαστεί σε θέση η οποία βρίσκεται σε χαρακτηριστικό στένωμα του ρέματος, δίπλα σε φυσικό αναβαθμό και πλησίον της υφιστάμενης οδού που οδηγεί στα Κομναίικα και τα Ψιανά. Το μήκος του φράγματος θα είναι 14,00 m και η στέψη του στο υψόμετρο +857,5 m. Στη θέση του φράγματος θα γίνει καθαρισμός της κοίτης από σαθρά υλικά και θα δημιουργηθεί η υποδομή θεμελίωσης. Το φράγμα θα είναι εφοδιασμένο με ολισθαίνον θυρόφραγμα καθαρισμού για την απομάκρυνση των φερτών υλικών, το οποίο θα κινείται με τη βοήθεια χειροκίνητου ή ηλεκτρικού μηχανισμού.

Επίσης, για λόγους εξασφάλισης της ελευθεροεπικοινωνίας της ιχθυοπανίδας, προβλέπεται η κατασκευή ιχθυόδρομου, με σταθερή κλίση 3% και συνολικό μήκος 77m. Δια μέσω του ιχθυοδιαδρόμου θα διέρχεται και το σύνολο της οικολογικής παροχής. Αμέσως μετά την υδροληψία, θα κατασκευαστεί εξαμμωτής (δεξαμενή ηρεμίας) για τη συγκράτηση των φερτών σωματιδίων. Ο εξαμμωτής θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα με κεκλιμένο δάπεδο. Απέναντι από τον εξαμμωτή θα υπάρχει θυρόφραγμα ελέγχου για τον έλεγχο της διερχόμενης παροχής προς τον εξαμμωτή. Ο εξαμμωτής θα είναι εφοδιασμένος με ολισθαίνον θυρόφραγμα καθαρισμού για την απομάκρυνση των φερτών υλικών. Ο εξαμμωτής θα φέρει υπερχειλιστή ασφαλείας και πλάκα για την προστασία του. Το νερό μετά τον εξαμμωτή μέσω υπερχείλισης θα εισέρχεται στη δεξαμενή φόρτισης του αγωγού και από ‘κει στον αγωγό προσαγωγής. Η δεξαμενή φόρτισης θα φέρει επίσης υπερχειλιστή ασφαλείας και πλάκα για την προστασία της. Ο αγωγός προσαγωγής αποτελείται από σωλήνες GRP και σε όλο το μήκος του θα είναι υπόγειος. Το συνολικό μήκος της σωλήνωσης του αγωγού προσαγωγής είναι ίσο με 2.054m και η εσωτερική του διάμετρος είναι ίση με 1200 mm για τα πρώτα1.027 m της πορείας του και 1100 mm για τα επόμενα και τελευταία 1.027 m. Ο σταθμός παραγωγής του Υδροηλεκτρικού Έργου, θα είναι συνολικού εμβαδού120-140 m2 περίπου, με υψόμετρο δαπέδου τοποθέτησης του στροβίλου στα+757,00 m.