Εγκρίθηκε το δάνειο του Δήμου Αγράφων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

486
businessdaily electric autokinita ilektrika ev

Αποδεκτοί έγιναν οι όροι και οι προϋποθέσεις έγκρισης δανείου του Δήμου Αγράφων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ12 του Αναπτυξιακού Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», καθώς και η εξουσιοδότηση νόμιμου εκπροσώπου για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου.

Το επενδυτικό δάνειο είναι συνολικού ποσού 1.000.000,00€ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την υλοποίηση του εγκριθέντος έργου του Δήμου Αγράφων με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στον Δήμο Αγράφων». Η Δημοτική Επιτροπή εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Αλέξη Καρδαμπίκη ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Αγράφων για την υπογραφή του δανειακού συμβολαίου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το εν λόγω εγκριθέν έργο. Το δάνειο θα έχει σταθερό επιτόκιο 3,10%, από ίδιους πόρους του Τ.Π και Δανείων, ανεξάρτητα από το χρόνο συνομολόγησης, καθώς αφορά στην εφαρμογή ενός ενιαίου προγράμματος χρηματοδότησης που αποπληρώνεται από το Π.Δ.Ε. Η διάρκεια εξόφλησης του δανείου είναι 15 χρόνια, με έναρξη εξυπηρέτησης την 1/1 του επομένου της ολοκλήρωσης του έργου ή της προμήθειας έτους, όπως προκύπτει από την σύμβαση ανάθεσης του έργου ή της προμήθειας.

Συνολική Ετήσια τοκοχρεολυτική δόση: 83.869,84 €. Για κάθε ποσό δανείου που θα εκταμιεύεται πριν την ολοκλήρωση του έργου – προμήθειας – μελέτης, θα καταβάλλεται αντίστοιχα για κάθε εξάμηνο ο απλός καθαρός τόκος που αναλογεί στο αναληφθέν ποσό από την ημερομηνία της εκταμίευσης μέχρι την 31/12 του έτους ολοκλήρωσης του έργου –προμήθειας – μελέτης.