Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Αγράφων

65
images agrafa

Στη συγκρότηση – σύνθεση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και pροβολής του Δήμου Αγράφων, με χαρακτήρα συμβουλευτικό για την επεξεργασία και εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη του τουρισμού και την προβολή του Δήμου προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων.

Η διάρκεια της θητείας της επιτροπής, που συστήνεται, ακολουθεί την διάρκεια της θητείας της Δημοτικής επιτροπής. Η Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη, τα οποία ορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Εξ αυτών, τα επτά μέλη (7) είναι μέλη του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου και τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη είναι ιδιώτες.

Καθήκοντα προέδρου της Επιτροπής ασκεί ο δημοτικός σύμβουλος, που ορίζεται με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου περί ορισμού των μελών της Επιτροπής. Δεν αποτελεί ασυμβίβαστο η ιδιότητα του προέδρου της Επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης με αυτή του αντιδημάρχου ή προέδρου άλλης επιτροπής του Δήμου. Οι φορείς της τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι εκπροσωπούνται στην Επιτροπή, πρέπει να έχουν την έδρα τους ή να διαθέτουν παράρτημα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και να έχουν δραστηριότητες σχετικές με τον τουρισμό. Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη. Στα μέλη της επιτροπής καταβάλλονται έξοδα κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης για τυχόν μετακίνηση τους στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό για τις ανάγκες του έργου της επιτροπής, το ύψος των οποίων καθορίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των δημοσίων υπαλλήλων.
Η Επιτροπή
Λόγω του γεγονότος ότι η αντιπολίτευση δεν πρότεινε τέσσερα (4) μέλη – Δημοτικούς Συμβούλους, για την συγκρότηση της επιτροπής (2 τακτικά & 2 αναπληρωματικά) όπως προβλέπεται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, αλλά δύο (2) μέλη, προτάθηκαν αντί αυτών δύο (2) ιδιώτες με εμπειρία στα θέματα της Επιτροπής και συγκεκριμένα: ο κ. Χρήστος Τσάμπρας, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Νομού Ευρυτανίας και ο κ. Αθανάσιος Μπαλτάς μέλος Δ.Σ. Επιμελητηρίου Νομού Ευρυτανίας.

Η Επιτροπή αποτελείται από τα εξής τακτικά μέλη και τα αναπληρωματικά τους:

1. Μπράζια Παναγιώτη – Δημοτικό Σύμβουλο, ως Πρόεδρος της Επιτροπής με αναπληρωτή τον Γκορόγια Παναγιώτη – Δημοτικό Σύμβουλο,

2. Αθανασίου Γεώργιο – Δημοτικό Σύμβουλο με αναπληρωτή τον Ζαχαράκη Παναγιώτη – Δημοτικό Σύμβουλο,

3. Νιάφα Κωνσταντίνο – Δημοτικό Σύμβουλο με αναπληρωτή τον Μάκκα Ηλία – Δημοτικό Σύμβουλο,

4. Ροπόδη Ανδρέα – Δημοτικό Σύμβουλο με αναπληρωτή τον Ζαρκαδούλα Κωνσταντίνο – Δημοτικό Σύμβουλο,

5. Διώτη Αργυρώ – Δημοτική Σύμβουλος με αναπληρωτή τον Μαρούλη Ιωάννη – Δημοτικό Σύμβουλο,

6. Μαρούλη Μαρία – Δημοτική Σύμβουλο Αντιπολίτευσης με αναπληρωτή τον Μπαμπαλή Θεόδωρο – Δημοτικό Σύμβουλο Αντιπολίτευσης, 7. Χρήστο Τσάμπρα – Πρόεδρο Επιμελητηρίου Νομού Ευρυτανίας με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Μπαλτά – μέλος Δ.Σ. Επιμελητηρίου Νομού Ευρυτανίας,

8. Φλέγκα Σοφία – Πρόεδρο Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Ευρυτανίας με αναπληρωτή τον Τσιάγκα Νικόλαο – Γραμματέα Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Ευρυτανίας,

9. Τάτση Βασιλική – Ειδική Σύμβουλο Δημάρχου και Αντιπρόεδρο Πολιτιστικού Συλλόγου Γρανίτσας με αναπληρωτή τον Νταβαρίνο Θωμά Πρόεδρο Ορειβατικού Συλλόγου Αγράφων