Με 15 θέματα συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Αγράφων

645
agrafa

Την Τρίτη 9 Απριλίου 2024 πραγματοποιήθηκε η 6η Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής με μεικτό τρόπο, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη.

Δεκαπέντε (15) ήταν τα θέματα για τα οποία έλαβαν αποφάσεις τα μέλη της Επιτροπής.

Αυτά αφορούσαν την αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου περί της συνδρομής των προϋποθέσεων του εδαφίου ιδ. της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και ορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη και άσκηση Αίτησης Αναθεώρησης (ενδικοφανής προσφυγή) ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.) κατά του κύρους της υπ’ αριθμ: ΒΕΒ-006006/2024 Βεβαίωσης Παραγωγού, περί εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου στην κοινότητα Βαλαώρας, αλλά και κάθε άλλου πρόσφορου ενδίκου μέσου, την έγκριση παράτασης προθεσμίας των έργων «Εσωτερική οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Απεραντίων» και «Βελτίωση οδικής ασφάλειας για την ανάπλαση του κόμβου συνδέσεως Λιθοχωρίου με τον επαρχιακό δρόμο Καρπενήσι – Γρανίτσα – Ραπτόπουλο», καθώς και την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Γρανίτσας Δ.Ε. Απεραντίων» και 2ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Αναθεωρήσεις) του έργου «Βελτίωση οδικού δικτύου Άγραφα – Τρίδεντρο».

Επίσης, συζήτησαν για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα στον Δήμο Αγράφων για το έτος 2024 και την πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη αναγκών Πυροπροστασίας.

Ανάμεσα στα μείζονα θέματα ήταν και η έγκριση Πρακτικού ΙΙ του διεθνούς δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού – άνω των ορίων – με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την: «Προμήθεια σε τρόφιμα και λοιπά είδη συσσιτίου για τις μαθητικές εστίες και τον παιδικό σταθμό και σε γάλα για τις υπηρεσίες του Δήμου Αγράφων» εκτιμώμενης αξίας 297.715,82 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, ορίστηκε για την ΟΜΑΔΑ Α – Προμήθεια ειδών αρτοποιείου, την ΟΜΑΔΑ Z – Προμήθεια ειδών γάλακτος για τις υπηρεσίες του Δήμου Αγράφων, την ΟΜΑΔΑ ΣΤ – Προμήθεια ειδών ελαιόλαδου – αραβοσιτελαίου, την ΟΜΑΔΑ Β – Προμήθεια ειδών κατεψυγμένων, την ΟΜΑΔΑ Δ – Προμήθεια ειδών Οπωροπωλείου και για την ΟΜΑΔΑ Ε – Προμήθεια ειδών παντοπωλείου.

Τέλος, συζήτηση έγινε για την έγκριση και κατάρτιση όρων διακήρυξης της πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης των κοινοτικών καταστημάτων Παλαιοκατούνας στην περιοχή «Αμπάρες» και Βαλαώρας στην περιοχή «Καστράκι».