Ορίστηκε ο εκπρόσωπος του Δήμου Καρπενησίου στις Γενικές Συνελεύσεις του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ

198
fodsa

Στον ορισμό εκπροσώπων προβαίνει ο Δήμαρχος Καρπενησίου Χρήστος Κακαβάς για τις Γενικές Συνελεύσεις του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ.

Αναλυτικότερα, ο Δήμος Καρπενησίου συμμετέχει ως μέτοχος στον Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας Α.Ε των ΟΤΑ «ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε» και κάθε Δήμος – μέτοχος συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις του Φορέα μέσω των αντιπροσώπων που ορίζει. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτερο όργανο διοίκησης του Φορέα, το οποίο είναι αρμόδιο για την εκλογή των μελών του 11μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του, και έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την έγκριση σημαντικών θεμάτων λειτουργίας του Φορέα όπως είναι η τιμολογιακή πολιτική του, η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του, η εκλογή ελεγκτών, η έγκριση κανονισμών λειτουργίας του, η έγκριση προϋπολογισμού κ.ά.

Επίσης, σύμφωνα με Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και θα πρέπει μετά την ανάληψη των καθηκόντων των νέων δημοτικών συμβουλίων να πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση για την εκλογή των νέων μελών του Δ.Σ του Φορέα.

Αποφασίστηκε να αναλάβει την εκπροσώπηση του Δήμου ο Δήμαρχος κ. Κακαβάς Χρήστος και με αναπληρωτή του, τον Αντιδήμαρχο κ. Λερογιάννη Δημήτριο, για να παραβρεθεί στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας, “ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α, καθώς και σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις του φορέα για όλη τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου.