Οριστικός ανάδοχος για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων & διαχείριση ομβρίων Σελλών

506
100421645

Έγκριση έλαβε το από 12 Μαρτίου 2024 2ο πρακτικό ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και διαχείριση ομβρίων Κ. Σελλών Δήμου Καρπενησίου», προϋπολογισμού 100.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%).

Ανακηρύσσει, επίσης, οριστικό ανάδοχο για το ανωτέρω έργο τον οικονομικό φορέα «ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΚΟΡΟΓΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ» με ποσοστό έκπτωσης 27,00%. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού αποτελούνταν από τους: Κωνσταντίνο Καρέτσο Υπάλληλο ΤΥ. του Δήμου Καρπενησίου Πολιτικό Μηχανικός ΠΕ ως πρόεδρο, Αντώνιο Λάππα Υπάλληλο ΤΥ. του Δήμου Καρπενησίου Πολιτικό μηχανικό ΠΕ και Ευσταθία Τόλη Υπάλληλο ΤΥ. του Δήμου Καρπενησίου Πολιτικό μηχανικό Τ.Ε.. Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της το έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου προς τον Προσωρινό Ανάδοχο με θέμα την πρόσκληση για προσκόμιση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου αλλά και ότι ο Προσωρινός Ανάδοχος κατέθεσε μέσω του συστήματος και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά εντός του χρόνου παρατάσεως που του χορηγήθηκε και τα οποία η επιτροπή, αφού τα έλεγξε, τα βρήκε ακριβή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη.