Παράταση για το έργο «Βελτίωση Οδικού Δικτύου Άγιος Ανδρέας – Καλλιθέα»

58
wy ontheroad

Την τροποποίηση της από 17 Ιουλίου 2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Καρπενησίου για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση Οδικού Δικτύου Άγιος Ανδρέας – Καλλιθέα» αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή Καρπενησίου, χορηγώντας χρονική παράταση για την ολοκλήρωση του έργου.

Συγκεκριμένα, με το από 5 Απριλίου 2024 πρακτικό, η Επιτροπή Παρακολούθησης έχοντας υπόψη την Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης, τις διευκρινίσεις που δόθηκαν προς την Επιτροπή για την αιτηθείσα παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης για δεκαπέντε (15) μήνες, με σκοπό να ολοκληρωθεί η υλοποίηση του έργου και η οριστική παραλαβή αυτού δοθέντος ότι η διάρκειά της λήγει στις 17 Απριλίου 2024, εισηγήθηκε ομόφωνα προς τα συμβαλλόμενα μέρη την παράταση – τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης έως την 17η Ιουλίου 2025. Να σημειωθεί ότι παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης έως και 12 μήνες.