Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου για 3 έτη

557
af kafsima 800x500 800x445

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισμός με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών Προσώπων για τρία (3) έτη». Η προμήθεια αποτελείται από τρεις (3) ομάδες και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για κάθε ομάδα δίνεται στους κάτωθι πίνακες: ΟΜΑΔΑ 1 Αμόλυβδη βενζίνη, ΟΜΑΔΑ 2 Πετρέλαιο Κίνησης και ΟΜΑΔΑ 3 Πετρέλαιο Θέρμανσης. Κάθε οικονομικός φορέας έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες ή για το σύνολό τους. Σε κάθε περίπτωση η υποβολή προσφοράς αφορά το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας. Οι ποσότητες ανά είδος όπως αναφέρονται στη μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών είναι ενδεικτικές. Ο Δήμος Καρπενησίου δεν υποχρεούται στην εξάντληση είτε των ποσοτήτων είτε της πίστωσης της σύμβασης.

Ο Δήμος Καρπενησίου διατηρεί το δικαίωμα να απορροφά κατά τη διάρκεια της σύμβασης τις αναγκαίες ποσότητες εκ των ειδών, σύμφωνα με τις κάθε φορά διαμορφούμενες ανάγκες τους, δεδομένης της αδυναμίας επακριβούς προσδιορισμού των αναγκών του ανά είδος και ποσότητα κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της προμήθειας αυτής, χωρίς όμως να υπερβαίνει το συνολικό ποσό της σύμβασης. Προβλέπεται δικαίωμα χρονικής παράτασης από τη λήξη της σύμβασης, με τους ίδιους όρους της αρχικής, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, στο μέτρο που δε θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση του ποσού της σύμβασης ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή της. Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό, επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης των ειδών, κατά την ημέρα παράδοσης που ανακοινώνεται από το Τμήμα Εμπορίου της οικείας Περιφέρειας. Η δαπάνη ποσού 2.029.144.68€ για τον Δήμο Καρπενησίου θα καλυφθεί από ιδίους πόρους. Οι Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου που θα επιβαρύνουν με καύσιμα υπό την προϋπόθεση ότι η σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου για το έτος 2023 θα είναι δίμηνης διάρκειας.

Υποβολή αιτήσεων

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13η Μαΐου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 23.00μ.μ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr), την 15η Μάϊου 2024ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.karpenissi.gr στη διαδρομή: «Αρχική σελίδα Δήμου Καρπενησίου» ► ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ ► Ανακοινώσεις στις 11 Απριλίου 2024 ημέρα Πέμπτη.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό) φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», θα γίνει την 15η Μαΐου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα10:00π.μ.