Προς παράδοση το έργο «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Καλεσμένου και Παπαρουσίου»

557
erga

Έγκριση έλαβε από τη Δημοτική Επιτροπή ως καλώς έχον το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου “Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Καλεσμένου και Παπαρουσίου” αναδόχου κ. Δημητρίου Στερόπουλου, προϋπολογισμού 23.735,09€ με το ΦΠΑ.

Με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καρπενησίου συγκροτήθηκε η Επιτροπή για την οριστική παραλαβή του εν λόγω έργου. Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε τον έλεγχο των εργασιών που εκτελέστηκαν πρότεινε την οριστική παραλαβή του ανωτέρω έργου. Στο έργο αυτό υλοποιήθηκαν μια σειρά από εργασίας για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη βελτίωση των συγκεκριμένων Κοινοτήτων.