Πυροπροστασία: 4 άτομα προσλαμβάνει ο Δήμος Αγράφων για 8 μήνες

424
fire assessment cost image

Στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση αναγκών πυροπροστασίας – πυρασφάλειας προβαίνει ο Δήμος Αγράφων.

Συγκεκριμένα, στην κατηγορία ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου προσλαμβάνονται οι: Στερόπουλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου και Τσιώνος Παναγιώτης του Δημητρίου. Στην κατηγορία ΥΕ Γενικών καθηκόντων προσλαμβάνονται οι: Μάκκας Αθανάσιος του Γεωργίου, Μπερτάνης Κωνσταντίνος του Παύλου, Μπισμπίκης Φώτιος του Κωνσταντίνου, Μπράζιας Δημήτριος του Λαζάρου, Σιαλμάς Κωνσταντίνος του Βασιλείου και Τελώνης Κωνσταντίνος του Γεωργίου. Η διάρκεια των συμβάσεών τους ορίζεται από τις 13 Μαΐου 2024 έως 12 Σεπτεμβρίου 2024. Οι συμβάσεις αυτές θα λυθούν αυτοδίκαια χωρίς οι προσλαμβανόμενοι να δικαιούνται καμία αποζημίωση από την αιτία αυτή. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες.