Πυροπροστασία: 8 άτομα προσλαμβάνει ο Δήμος Αγράφων

591
topshot france wildfires
TOPSHOT - A photo shows a forest fire in Louchats, south-western France, on July 17, 2022. (Photo by THIBAUD MORITZ / AFP) (Photo by THIBAUD MORITZ/AFP via Getty Images)

Στην πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες τις πυροπροστασίας συνολικά οκτώ (8) ατόμων αποφάσισε ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης.

Συγκεκριμένα η πρόσληψη αφορά έξι (6) άτομα ειδικότητας ΥΕ εργατών Γενικών καθηκόντων και δύο (2) άτομα ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μ.Ε. – Α’ Ομάδας ειδικότητας 1.3 για εκσκαφέα-φορτωτή (JCB) με τετράμηνες συμβάσεις. Η απόφαση λήφθηκε ύστερα από βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας σχετικά με την ύπαρξη εγγεγραμμένων αδιάθετων πιστώσεων στους Κ.Α.: «Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού Πυροπροστασίας» και «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Πυροπροστασίας» του προϋπολογισμού έτους 2024του σκέλους των εξόδων του Δήμου Αγράφων.

Αρμοδιότητές τους θα είναι α) η εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, κλπ) αρμοδιότητάς τους, β) η απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται από ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων, γ) η εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από τους Δήμους καθ’ υπόδειξη και συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων, δ) η συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου, σε συνεργασία με τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες και ε) η υλοποίηση προληπτικών μέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών από τη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: a.sverdila@0594.syzefxis.gov.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κερασοχώρι Ν. Ευρυτανίας ΤΚ 36071 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού &Διοικητικής Μέριμνας (τηλ. επικοινωνίας 2237350907) εντός εννέα (9) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την τελευταία μέρα δημοσίευσής της, ήτοι από17 Απριλίου 2024 έως 25 Απριλίου 2024. Το έντυπο της αιτήσεως θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγράφων (www.agrafa.gr) ή σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσής της, θα διατίθεται από την υπηρεσία κατά την προσέλευση των ενδιαφερομένων. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της υποβολής. Η συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δε θα γίνονται δεκτές.