Σε ιδιώτη η λειτουργία Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Δήμο Αγράφων για το έτος 2024

429
dimarxeio agrafon

Την αδυναμία λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και έναρξη διαδικασιών για την άμεση λειτουργία της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου στον Δήμο Αγράφων για το έτος 2024, με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμφώνησε ο Δήμαρχος Αγράφων, Αλέξης Καρδαμπίκης.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε ενόψει της αρχής της οικονομικότητας, ως μερικότερης εκδηλώσεως του δημοσίου συμφέροντος, που πρέπει να διέπει τη δράση και λειτουργία των υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. και η οποία επιβάλλει την εκπλήρωση των σκοπών τους. Κατ’ εξαίρεση, ανάθεση υπηρεσίας έναντι αμοιβής σε ιδιώτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είναι επιτρεπτή, όταν είτε αφορά σε ιδιαίτερα σοβαρές ή ειδικής φύσης υποθέσεις για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, προσόντα τα οποία αποδεδειγμένα δε διαθέτει το προσωπικό που ήδη υπηρετεί.

Πιο συγκεκριμένα, τη παρούσα χρονική στιγμή κανένας από το υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου Αγράφων, δεν κατέχει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή. Η σχετική πιστοποίηση παρέχεται και εκδίδεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). Επιπλέον, κανένας από το υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου Αγράφων δε διαθέτει εμπειρία εσωτερικού ελέγχου σε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, καθώς δεν έχει διενεργηθεί κατά το παρελθόν ανάλογη υπηρεσία στον Δήμο Αγράφων.

Στον υφιστάμενο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγράφων, δεν έχει προβλεφθεί και δε λειτουργεί Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ούτε διεύθυνση ή τμήμα ή γραφείο, με σχετικό αντικείμενο, ώστε να είναι σε θέση να διεκπεραιώσει την ως άνω υπηρεσία.

Σύμφωνα με έγγραφο του Διοικητή της Ενιαίας Αρχής Διαφάνειας, σε περιόδους σημαντικής πίεσης στα δημόσια οικονομικά, ένα αποτελεσματικό Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου διασφαλίζει την επίτευξη του στρατηγικού στόχου της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης κάθε φορέα. Επομένως είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η εξειδίκευση των δομικών στοιχείων του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου σε κρίσιμες διαδικασίες, όπως είναι η σχεδίαση και εκτέλεση του προϋπολογισμού, η διενέργεια και πληρωμή δαπανών, η τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων και η παραγωγή δημοσιονομικών αναφορών.