Σε ιδιώτη η συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Δήμου Αγράφων

506
ydreysi2 600 x 400 600x300

Την αδυναμία εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Δημοτικών Ενοτήτων» λόγω έλλειψης προσωπικού δήλωσε ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης και για το λόγο αυτό η Δημοτική Επιτροπή εγκρίνει την εκτέλεση των εργασιών μέσω ιδιωτών.

Συγκεκριμένα, όπως είναι γνωστό το Τμήμα Υποδομών και Δικτύων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών διαθέτει μόνο έναν (1) αποσπασμένο υπάλληλο με την ειδικότητα του υδραυλικού, τον κ. Οικονόμου Ανδρέα. Συνεπώς η υπηρεσία του Δήμου δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες συντήρησης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Αγράφων. Η συντήρηση και επισκευή των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης απαιτεί τη συνεχή απασχόληση έμπειρου προσωπικού το οποίο θα πρέπει ταυτόχρονα να επισκευάζει άμεσα βλάβες σε όλες τις κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων.

Για τους λόγους αυτούς θεωρεί ότι είναι αναγκαία η εκτέλεση των υδραυλικών εργασιών όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου από ιδιώτη υδραυλικό. Η παροχή της εργασίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την μελέτη που θα συνταχθεί από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση-επισκευή δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Δημοτικών Ενοτήτων».

Επίσης αδυναμία δήλωσε ο κ. Καρδαμπίκης σχετικά με τη διάθεση προσωπικού για την κάλυψη δράσεων του Δήμου με το υπάρχον προσωπικό και για το λόγο αυτό αναθέτει σε ιδιώτη την κάλυψη θέσεων με το ποσό των 37.200 ευρώ. Ο Δήμος ιδιαίτερα την τρέχουσα περίοδο, εμφανίζει έντονο το πρόβλημα της υποστελέχωσης των Οικονομικών και διοικητικών του Υπηρεσιών. Το σημαντικότερο έλλειμμα διοικητικής υποστήριξης που εμφανίζει αυτή τη στιγμή ο Δήμος, στις υπηρεσίες της έδρας του, στο Κερασοχώρι, υφίσταται στην οικονομική υπηρεσία, όπου διαθέτει μόνο δύο (2) υπαλλήλους, ενώ παράλληλα υφίσταται γεωγραφική διασπορά διοικητικών υπηρεσιών, εφιστώντας εμφανή την αδυναμία διοικητικής υποστήριξης.

Με βάση τα ανωτέρω η κάλυψη των διοικητικών αναγκών του Δήμου είναι αδύνατη λαμβάνοντας υπόψη και την μεγάλη γεωγραφική έκταση του Δήμου, τη δύσκολη προσπελασιμότητα και κατ’ επέκταση τη διασπορά των εναπομεινάντων υπηρεσιών. Επίσης, στο Δήμο Αγράφων υπηρετούν αυτή τη στιγμή τρεις (3) υπάλληλοι ειδικότητας χειριστής μηχανημάτων έργου με μόνιμη σχέση εργασίας, εκ των οποίων οι (2) είναι αιρετοί σε άλλον Δήμο της χώρας και έχουν δικαίωμα, βάσει νόμου, να κάνουν χρήση της ειδικής αδείας και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Δήμο που εξελέγησαν και να απουσιάζουν από το Δήμο Αγράφων, ενώ τα μηχανήματα που διαθέτει ο Δήμος είναι οκτώ (8). Επιπλέον οι ανάγκες σε καθαρισμό δρόμων είναι μεγάλες λόγω της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας του Δήμου αλλά και των άσχημων καιρικών συνθηκών. Κρίνεται λοιπόν επιτακτική η πρόσληψη υπαλλήλου με ειδικότητα χειριστής μηχανημάτων έργου. Προκειμένου να επιλυθεί άμεσα το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού και να αποκατασταθεί μερικώς η ομαλή λειτουργία των ανωτέρω υπηρεσιών προτάθηκε η διενέργεια με απευθείας ανάθεση για την παρακάτω εργασία «Διάθεση προσωπικού για την κάλυψη δράσεων του Δήμου Αγράφων», προεκτιμώμενης αμοιβής 37.200,00 € με Φ.Π.Α. σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2024,με σκοπό την κάλυψη των ζητούμενων υπηρεσιών για την περίοδο δέκα (10) μηνών.