Σε ιδιώτη το μαγειρείο της Μαθητικής Εστίας Καρπενησίου

583
23 ext expert cooking ust

Την αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας του μαγειρείου της Μαθητικής Εστίας από την Υπηρεσία του Δήμου διαπιστώνει η Οικονομική Επιτροπή Καρπενησίου και εγκρίνει την παροχή της υπηρεσίας: «Ενίσχυση προσωπικού μαγειρείου-εστιατορίου Μαθητικής Εστίας Δήμου Καρπενησίου», σε ιδιώτη.

Αναλυτικότερα, ο Δήμος Καρπενησίου μέσα από τις κοινωνικές δομές προσπαθεί να σταθεί στο πλευρό των δημοτών παρέχοντας υπηρεσίες που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα τους. Στο μαγειρείο της Μαθητική Εστίας παρασκευάζεται φαγητό για τους μαθητές τους σπουδαστές ΔΙΕΚ και τα «Γεύματα Αγάπης». Στο Δήμο υπηρετεί ένα άτομο με την ειδικότητα του μάγειρα και είναι τοποθετημένο στους Παιδικούς –Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του, οπότε και διαπιστώνεται η αδυναμία κάλυψης της ανωτέρω υπηρεσίας από το προσωπικό του Δήμου.

Στο βαθμό που επιβάλλεται από τις αρχές της αναγκαιότητας, της οικονομικότητας και της αποδοτικότητας, είναι επιτρεπτή η ανάθεση παροχής υπηρεσιών έναντι αμοιβής σε τρίτους ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα όταν οι εργασίες είναι ειδικής φύσεως, για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται είτε προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, προσόντα τα οποία αποδεδειγμένως δε διαθέτει το ήδη υπηρετούν προσωπικό, είτε η χρήση τεχνικών μέσων που δεν έχει ο οικείος φορέας, είτε αυτή δεν έχει στελεχωθεί με το προβλεπόμενο προσωπικό άνευ υπαιτιότητας του ενδιαφερομένου (Ν.Π.Δ.Δ).