Σε ορκωτό λογιστή ο οικονομικός έλεγχος του Δήμου Καρπενησίου για το έτος 2023

492
logistis forotechnikos

Οικονομικός έλεγχος θα πραγματοποιηθεί από ορκωτό λογιστή για το έτος 2023, όπως κάθε χρόνο, στις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Καρπενησίου, ώστε ο Δήμαρχος να έχει γνώση σχετικά με τα στοιχεία αυτά, για να προγραμματίσει μελλοντικές ενέργειες προς όφελος του Δήμου. Την ανάθεση για τον «Οικονομικό έλεγχο του Δήμου Καρπενησίου αναλαμβάνει η εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ», έναντι συνολικού ποσού 6.448,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με την τεχνική έκθεση εκτέλεση της προς ανάθεση υπηρεσίας.