Ξεκινά σύντομα ο διαγωνισμός «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Αγράφων»

532
f9c32537 65dd 4af5 b2d1 96b30e4a263d

Τη διενέργεια διεθνούς, δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού -άνω των ορίων- με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ που αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων και φορτιστών με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Αγράφων» συνολικού προϋπολογισμού 972.479,44 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή Αγράφων και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου, για το οικονομικό έτος 2024. Ησύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΔΕ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης «Υποέργο 1» ανέρχεται στο ποσό των 972.479,44€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ24% και υποδιαιρείται στα τμήματα 1 & 2. Κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετάσχει σε ένα ή και στα δύο τμήματα.

Αναλυτικά: ΤΜΗΜΑ 1 : Ένα (1) Ηλεκτρικό επιβατηγό ΙΧ αυτοκίνητο τύπου SUV, Τρείς (3) φορτιστές 16 Kw + Ένας (1)φορτιστής 22 Kw. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 72.983,44 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. ΤΜΗΜΑ 2: Δύο (2) Μικρά ηλεκτρικά φορτηγά ανοικτά ανατρεπόμενα + δύο (2) Ηλεκτρικά σάρωθρά 1m³ + τρία(3) Ηλεκτρικά πολυμηχανήματα- φορτωτές με παρελκόμενα. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 899.496,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Τα υπό προμήθεια οχήματα και οι φορτιστές θα είναι καινούργια και θα παραδοθούν πλήρως συναρμολογημένα, με την άδεια κυκλοφορίας τους (αφορά οχήματα) και καθόλα έτοιμα για χρήση και λειτουργία.

Στο αντικείμενο της προμήθειας περιλαμβάνεται, η εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου από τον προμηθευτή, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός έξι (6) μηνών από την παραλαβή του εκάστοτε οχήματος /μηχανήματος, σταθμού φόρτισης και με βάση τα σχετικά έντυπα που θα χορηγηθούν από τον προμηθευτή κατά την παράδοση των οχημάτων (θεωρητικά και πρακτικά με επίδειξη επί των οχημάτων). H παράδοση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων και σταθμών φόρτισης και λοιπού εξοπλισμού θα γίνει στην έδρα του Δήμου Αγράφων, σε χώρους που θα υποδειχθούν από το Δήμο και με έξοδα του Αναδόχου. Ο χρόνος υλοποίησης ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης ανά τμήμα.

Συγκεκριμένα, η προθεσμία εκτέλεσης ανά τμήμα ορίζεται ως κάτωθι: Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ανέρχεται, κατά μέγιστο στους οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ.Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL)https://www.agrafa.gr/ στη διαδρομή: Ενημέρωση > Προκηρύξεις.