Υπόγειο δίκτυο διασυνδετικής γραμμής στα Κέδρα με τον Υδροηλεκτρικό σταθμό

426
perifereia ypogeioi agogoi feb 2023.00 01 45 20.still018

Την άδειά του χορήγησε το τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγράφων για την εκσκαφή για την κατασκευή υπογείου δικτύου, διασυνδετικής γραμμής μέσης τάσης σύνδεσης του Υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 1.71 MW, στη θέση «ΓΑΒΡΟΣ επί του ρέματος ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΚΕΔΡΩΝ», του Δήμου Αγράφων της Π.Ε. Ευρυτανίας, της εταιρείας «ΒΕΠΑ Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΜΥΗΣ ΓΑΒΡΟΥ» με τον Υ/Σ «ΑΥΛΑΚΙ».

Αναλυτικότερα, ο Αδειούχος έχει το δικαίωμα να προβεί με βάση τα οριζόμενα, στην εκσκαφή ορυγμάτων υπόγειων δικτύων κατά μήκος του ερείσματος της Οδού Αρμοδιότητας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες τοποθέτησης υπόγειου δικτύου μήκους 1.200,00 μ. (βάσει της μελέτης εφαρμογής) κατά μήκος της περιοχής Διάσελο έως Σάτος. Οποιαδήποτε αλλαγή της θέσης της τομής επί της οδού σε σχέση με το περιεχόμενα της τυπικής διατομής, δύναται να πραγματοποιηθεί, μόνο κατόπιν της έκδοσης νέας σχετικής άδειας. Ο Αδειούχος έχει αναθέσει την εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή υπογείου δικτύου, διασυνδετικής γραμμής μέσης τάσης σύνδεσης του Υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 1.71MW, στην ΗΑΜΕΚΑΤ Α.Ε., Εργοληπτική Εταιρία Δημοσίων Έργων, που εδρεύει στην Στυλίδα Λαμίας.

Η ισχύς της αδείας τομής, που χορηγείται, αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει στις 31 Αυγούστου 2024. Η συντήρηση και η επισκευή του Δικτύου, το οποίο θα εγκαταστήσει ο Αδειούχος βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες και με δική του ευθύνη να αποκαθιστά κάθε βλάβη η οποία θα παρουσιαστεί (καθιζήσεις, φθορά οδοστρώματος κ.λ.π.), αφού προηγουμένως αποκτήσει τη σχετική άδεια της Υπηρεσίας, η οποία θα τη χορηγεί στον Αδειούχο εντός της εύλογης ανά περίπτωση προθεσμίας, προκειμένου να πραγματοποιείται εντός της συντομότερης δυνατής προθεσμίας η απαιτούμενη συντήρηση ή επισκευή. Σε περίπτωση κατασκευής εργασιών βελτίωσης ή διαπλάτυνσης της οδού, ο αδειούχος υποχρεούται αναντίρρητα με ευθύνη και δαπάνη του να μεταφέρει το δίκτυο, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας του Δήμου Αγράφων και μετά από νέα έγκριση.