Με διαγωνισμό η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια χρώματος διαγράμμισης στην ΠΕ Ευρυτανίας

0
2713

Στις 17 Μαΐου ο διαγωνισμός

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό για την επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της προµήθειας µε τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 2018” της ΠΕ Ευρυτανίας, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη  τιµή, για τις ανάγκες συντήρησης του Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού ∆ικτύου αρµοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας για το 2018.

Οι Προσφορές θα υποβάλλονται για την συνολική ποσότητα της προµήθειας. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ευρυτανίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας οδός Κατσαντώνη 2 Τ.Κ.36100 Καρπενήσι, την Πέµπτη 17/5/2018, ώρα 10:00 (ηµεροµηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.

Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή 17/5/2018 και ώρα 10:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Στην δηµοπρασία γίνονται δεκτοί προµηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προµήθεια σύµφωνα µε τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης.

Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): http://www.pste.gov.gr στην επιλογή «Θέλω να δω προκήρυξη» και http://www.diafaniasterea.gr. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από την υπάλληλο Παπαροϊδάµη Μαρίνα (τηλ. 2237352426, email: m.paparoidami@evr.pste.gov.gr) στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ευρυτανίας στη διεύθυνση Κατσαντώνη 2, Τ.Κ. 36100, Καρπενήσι.

Στην προμήθεια περιλαμβάνονται αναλυτικά:

1 Ακρυλικό λευκό χρώµα διαγράµµισης οδών – ΚΙΛΑ 1,80 € -23.200,00 € – 41.760,00 €

2 Ακρυλικό µαύρο χρώµα διαγράµµισης οδών – ΚΙΛΑ 1,80 € – 300,00 € – 540,00 €

3 Υαλοσφαιρίδια Αντανάκλασης ΚΙΛΑ 0,80 € – 7.608,87 € – 6.087,10 €

ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 24% – 60.000,00 €