Παλιές οφειλές πληρώνει ο Δήμος Αγράφων

0
2551

Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης σε εφαρμογή της αρίθμ.887/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών για παλιά οφειλή, ψήφισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγράφων.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3068/2002, ορίζεται ότι : «Το δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων…».

Με την 887/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Μικροδιαφορών) ο Δήμος μας υποχρεούται να καταβάλει στη ετερόρρυθμο εταιρεία με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για δημοσιεύσεις παρελθόντων ετών που δεν είχαν αποπληρωθεί, το ποσό των 3.845,55€ με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της επομένη της επίδοσης της αγωγής (18/12/2014) και μέχρι της πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως, καθώς και το ποσό των 90,00€, ήτοι σύνολο 3.935,55€

Μετά από έλεγχο του αρχείου της υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι από το επιδικασθέν ποσό είχε γίνει αποπληρωμή τιμολογίων ποσού 1.436,69€ και το δικαιούμενο ποσό διαμορφώθηκε σε 2.480,86€ και 90,00 € τα δικαστικά έξοδα, ήτοι σύνολο 2.570,86€.

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού έτους 2017, ως ακολούθως :

Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων – 2.570,86€

Τόκοι υπερημερίας χρήσης – 403,00€

Κατόπιν, με το αρίθμ. B 395/2017 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής, έγινε μερική εξόφληση του ως άνω διατεθέντος ποσού, ήτοι 2.306,68 €, στις 30/6/2017, από τον ΚΑ 00-6492.001 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων». Λόγω του ότι δεν εκτελέσθηκε η ως άνω απόφαση σε ολόκληρο το επιδικασθέν ύψος της αναφερόμενης απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Μικροδιαφορών.

Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την δαπάνη και την διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού έτους 2018, σε εκτέλεση της αρίθμ.887/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Μικροδιαφορών), ως ακολούθως :

1 00-6492.001 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων – 264,18€

2 00-6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης – 495,90€