Ένα διανομέα προσλαμβάνουν τα ΕΛΤΑ στην Ευρυτανία

8207

 Η Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε., ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Διανομέων, πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, των Μονάδων Ταχυδρομικού Έργου των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. του Νομού Ευρυτανίας.

 Απαιτούμενα προσόντα

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α)Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας,

β) Άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας, τουλάχιστον κατηγορίας Α1, εκτός μοτοποδηλάτου, η οποία να είναι σε ισχύ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α)Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας,

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική, η οποία να είναι σε ισχύ.

 Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από 18  έως  65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη Διεύθυνση: ΕΛΤΑ Α.Ε. – Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, Παπαναστασίου 62, Τ.Κ. 411 10 ΛΑΡΙΣΑ (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ. 20/2018) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών και συγκεκριμένα από 01/03/2018 έως και 12/03/2018. Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να καταθέσουν την αίτηση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Κεντρικό Κατάστημα Καρπενησίου, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2,  Τ.Κ. 361 00 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, Τηλ. 22370-23542. Υπεύθυνος: κ. Τσιουρβόπουλος Ιωάννης.      

Η ανακοίνωση τέλος αναρτάται και στην ιστοσελίδα των ΕΛΤΑ (www.elta.gr).