Έτοιμο είναι πλέον το έργο «Βελτίωσης – αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Καρπενησίου» προϋπολογισμού 86.000,00€. Το έργο εγκρίθηκε και χαρακτηρίστηκε ως καλώς έχων από την Οικονομική Επιτροπή Καρπενησίου, προχωρώντας στην οριστική παραλαβή του. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 20 Αυγούστου 2018 με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης  όπου τελευταίος μειοδότης  ανακηρύχτηκε η Λ.ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ με μέση έκπτωση 52,11% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης. Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2018 για το ποσό των 41.188,78€. Η επιτροπή παραλαβής έκανε τον έλεγχο και διαπίστωσε ότι οι εργασίες που αναφέρονται στο παρόν πρωτόκολλο ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις σχετικές προδιαγραφές και πληρούν τους κανόνες έντεχνης κατασκευής και παραλαμβάνονται ως έχουν.