Αναδείχτηκε ο ανάδοχος για τη συντήρηση των δρόμων Βίνιανης – Φραγκίστας – Ασπροποτάμου

2384

Εργασίες που θα αφορούν την συντήρηση των δρόμων Βίνιανης, Φραγκίστας και Ασπροποτάμου πρόκειται να υλοποιήσει ο Δήμος Αγράφων, ώστε η πρόσβαση στις περιοχές αυτές να πραγματοποιείται χωρίς τον φόβο υλικών ζημιών στα οχήματα των πολιτών. Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στη Δυτική Φραγκίστα στις 4 Οκτωβρίου 2018, δηλαδή την ημερομηνία αποσφράγισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ακολούθησε η έγκριση του πρακτικού που αφορούσε την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση των τριών αυτών δρόμων από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων. Ως προσωρινός ανάδοχος ανακηρύχθηκε για την ανάθεση της σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΒΙΝΙΑΝΗΣ, Δ.Ε. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ, Δ.Ε. ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε.  ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018(Α ́ΦΑΣΗ)», της εργοληπτικής  επιχείρησης «ΔΡΟΣΟΣ Τ.–ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ε.Ε.», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα  τρία τοις εκατό (53,00 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.