Ανανεώνεται η σύμβαση Γεωπονικού Αθηνών και Δήμου Καρπενησίου για τις εστίες

2256

Με την 19-9-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπενησίου αποφασίστηκε η έγκριση της υπογραφής προγραμματικής σύμβασης, προκειμένου να προωθηθεί το θέμα της συνεργασίας μεταξύ του δήμου Καρπενησίου και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζονται η ομαλή και απρόσκοπτη διαμονή των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Δασοπονίας & Δ.Φ.Π Καρπενησίου του π. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και του Πανεπιστημιακού Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, στο Καρπενήσι). Η ανανέωση της σύμβασης κρίθηκε απαραίτητη καθώς η προηγούμενη σύμβαση έληξε στις 30-9-2019 και απαιτήθηκε η εκ νέου υπογραφή σύμβασης στην οποία καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διάρκεια και το όργανο παρακολούθησης του συμφώνου συνεργασίας μεταξύ των προαναφερθέντων φορέων. Στους όρους της σύμβασης αναφέρεται ότι ο Δήμος Καρπενησίου δύναται στο κτίριο της Μαθητικής Εστίας Καρπενησιού να στεγάσει έως 30 φοιτητές του Τμήματος Δασοπονίας & Δ.Φ.Π Καρπενησίου του π. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και του Πανεπιστημιακού Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, στο Καρπενήσι. Οι όροφοι θα χωρίζονται σε αγοριών και κοριτσιών, ενώ οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να προσέρχονται σε αυτή από την 1η Οκτωβρίου. Από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2019-2020), οι φοιτητές θα παραμένουν στην ΜΕ Καρπενησιού μέχρι τη λήξη του εαρινού Ακαδημαϊκού εξαμήνου, οπότε και θα παραδίδουν τα δωμάτιά τους στη Διεύθυνση της Εστίας και θα επανακρίνονται κατ’ έτος με ευθύνη του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και ειδικότερα του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του π. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και του Πανεπιστημιακού Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, στο Καρπενήσι. Όσοι από τους φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική/πτυχιακή εργασία τους, στο Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του π. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και του Πανεπιστημιακού Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, στο Καρπενήσι, θα μπορούν να παραμένουν στην Μ.Ε Καρπενησίου και μετά το τέλος των μαθημάτων, κατά τη θερινή περίοδο, με τις ίδιες προϋποθέσεις. Οι εν λόγω περιπτώσεις θα βεβαιώνονται με έγγραφο του Τμήματος φοίτησής τους.Η οικονομική συμμετοχή των διαμενόντων στην ΜΕ Καρπενησιού φοιτητών, ανέρχεται στο ποσό των 30,00 € μηνιαίως όπως αυτό ορίζεται στην απόφαση του Δ.Σ Καρπενησίου, ενώ ως εγγύηση εξοπλισμού του δωματίου τους, θα καταβάλλουν εφάπαξ το ποσό των 45,00€. Τέλος, σημειώνεται ότιοι φοιτητές δεν θα έχουν τη δυνατότητα παραλαβής κλειδιού του δωματίου τους, στη Μ.Ε εφόσον δεν έχουν καταβάλει το προβλεπόμενο ποσό της εγγύησης και εφόσον δεν έχουν εξοφλήσει οφειλές προηγουμένου έτους. β) Το ποσό των 30,00 ευρώ θα καταβληθεί στο ακέραιο και για το μήνα Σεπτέμβριο που αποτελεί προέκταση του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. γ) Οι φοιτητές για να παραλάβουν το κλειδί για την 1η εξεταστική θα πρέπει να εξοφλήσουν τις οφειλές τους και με τη λήξη της εξεταστικής, οφείλουν να παραδίδουν το κλειδί στον Υπεύθυνο της Μ.Ε Καρπενησίου.