Αποκατάσταση της οδικής σύνδεσης Παλαιοχωρίου και Νεοχωρίου

0
2029

Την συγκρότηση Επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΕΜΑ ΠΑΛΙΟΧΩΡΙΤΙΚΟ», της Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας του Δήμου Αγράφων αποφασίστηκε προ ολίγων ημερών σύμφωνα με την 21-1-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγράφων. Η εν λόγω Επιτροπή συστάθηκε ύστερα από κλήρωση την 15-1-2019 και απαρτίζεται από τους Λάππα Αντώνιο, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, με αναπληρωτή, τον Καράμπελα Παναγιώτη, ΠΕ Μηχανολόγο Μηχανικό. 2. Καρέτσο Κωνσταντίνο, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, ως μέλος, με αναπληρωτή, τον Μπούα Δημήτριο, ΠΕ Μηχανολόγο Μηχανικό. 3. Τσελεπή Δημήτριο, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, ως μέλος, με αναπληρωτή την Τσαβλή Βασιλική ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό.
Η διαδικασία παραλαβής του έργου και το έργο της Επιτροπής
Μετά τη βεβαίωση περάτωσης των εργασιών το έργο παραλαμβάνεται προσωρινά. Με την προσωρινή παραλαβή ελέγχονται οι εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά. Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται μέσα σε έξι(6) μήνες από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου δηλαδή από την ημερομηνία που στη σχετική βεβαίωση φέρεται ως ημερομηνία που αυτό περατώθηκε. Για τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής, αφού προηγουμένως η Διευθύνουσα Υπηρεσία της ανακοινώσει την περάτωση των εργασιών και την υποβολή ή σύνταξη της τελικής επιμέτρησης. Η επιτροπή είναι τριμελής, όταν όμως πρόκειται για σημαντικά έργα μπορεί να ορισθούν μέχρι και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη για να περιληφθούν σε αυτήν τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων, ανάλογα με τη φύση του έργου. Στην επιτροπή παραλαβής των έργων τουλάχιστον ο πρόεδρος δεν ορίζεται από υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας. Όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, η προϊσταμένη αρχή μπορεί να περιλάβει στην επιτροπή μέλη που υποδεικνύονται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Τα μέλη της επιτροπής είναι τεχνικοί υπάλληλοι που έχουν αντίστοιχη εμπειρία και ικανότητα και επιλέγονται κατόπιν κληρώσεως υποχρεωτικά. Η επιτροπή ελέγχει κατά το δυνατόν την ποιότητα των εργασιών και αναγράφει στο πρωτόκολλο τις παρατηρήσεις της, ιδίως για τις εργασίες που κρίνονται απορριπτέες ή ελαττωματικές, ουσιώδεις ή επουσιώδεις που πρέπει να αποκατασταθούν ή παραδεκτές μεν αλλά με μείωση της τιμής τους. Η παραλαβή γίνεται νόμιμα και χωρίς την παρουσία του αναδόχου αν αυτός έχει κληθεί να παραστεί.