Απολογισμός τριετίας απο τη Διοίκηση του Νοσοκομείου Καρπενησίου

0
1375

‘Επιτεύχθηκε η επαναφορά της κανονικότητας στη λειτουργία το Νοσοκομείου’

Τα συνολικά πεπραγμένα του Νοσοκομείου Καρπενησίου κατά την τριετία 2016-2019, ανακοίνωσε η Διοίκησή του, με την συμπλήρωση τριών(3) ετών από την ανάληψη των καθηκόντων του Διοικητή και Διοικητικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα στον απολογισμό, ο Διοικητής του Νοσοκομείου κ. Κουταλιανός Σταύρος αναφέρει:
«Όπως είχαμε αναφέρει στον πρώτο ετήσιο απολογισμό, η επαναφορά της κανονικότητας
στην λειτουργία του Νοσοκομείου και η αναστροφή του κλίματος εμπιστοσύνης στις παρεχόμενες υπηρεσίες επιτεύχθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Τα πρώτα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν από την διοίκηση και για τα οποία δρομολογήθηκαν λύσεις ήταν:
 Εφαρμογή λειτουργίας «ραντεβού» στα εξωτερικά ιατρεία, στις προγραμματισμένες επισκέψεις στα Τακτικά Ιατρεία και Εργαστήρια, διευκολύνοντας την ισότιμη και δίκαιη πρόσβαση των ασθενών. Όλα τα τακτικά ιατρεία εξωραΐστηκαν και λειτουργούν σε έναν όροφο και με την δημιουργία αίθουσας υποδοχής ασθενών.
 Με την επιπλέον πρόσληψη μιας (1) επικουρικού μικροβιολόγου, πέντε (5) παρασκευαστών και την προμήθεια των απαραίτητων υλικών και αντιδραστηρίων, επαναλειτούργησε πλήρως το Μικροβιολογικό Εργαστήριο. Περαιτέρω, επεκτάθηκαν και διευρύνθηκαν οι μικροβιολογικές. Επίσης, σε συνεργασία με
το Κ.Υ. Φραγκίστας, κάθε Τετάρτη γίνονται μικροβιολογικές εξετάσεις και για ασθενείς του
δήμου Αγράφων.
 Η αδυναμία διενέργειας αιμοκαθάρσεων για δέκα τέσσερις (14) φιλοξενούμενους ασθενείς
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, επιπλέον των δέκα έξη (16) τακτικών, λόγω έλλειψης υλικών. Με την αντικατάσταση (4) παλαιών μηχανημάτων με νέα σύγχρονης τεχνολογίας, αξίας 50.000€, μετά από δωρεά της Εθνικής Τράπεζας, αναβαθμίστηκαν ποιοτικά οι υπηρεσίες αιμοκάθαρσης .
 Η αδράνεια μιας νέας αίθουσας χειρουργείου, που ήταν απομονωμένη και παρατημένη.
Συνδέθηκε η νέα αίθουσα χειρουργείου στις υπάρχουσες και παράλληλα ανακατασκευάστηκε μεγαλύτερος χώρος για την αποστείρωση. Έγινε προμήθεια ενός (1) νέου αναισθησιολογικού μηχανήματος και ενός(1) χειρουργικού τραπεζιού, αξίας 100.000€, αυξάνοντας την δυνατότητα χειρουργικών επεμβάσεων.
 Μετεγκατάσταση όλης της διοικητικής υπηρεσίας και των αποθηκών στο νέο κτίριο και οι
υπάλληλοι εργάζονται σε ένα άνετο και καλύτερο εργασιακό περιβάλλον.
 Η μη λειτουργία του μαστογράφου, λόγω κακής συντήρησης και έλλειψης υλικών. Με την πλήρη στελέχωση του ακτινολογικού εργαστηρίου και την επισκευή του μηχανήματος, επαναλειτούργησε ο μαστογράφος. Περαιτέρω, με την πρόσληψη δύο(2) νέων αξιόλογων ακτινολόγων και με την προμήθεια ενός (1) ψηφιακού Έγχρωμου Υπερηχοτομογράφου Γυναικολογικής Χρήσης και ενός (1) ψηφιακού Έγχρωμου Γενικής Χρήσης, αξίας 85.000€, καθώς και ενός (1) Ιατρικού
Μηχανήματος-Συστήματος Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας αξίας 35.000€, δόθηκε μια δυναμική ανάπτυξη του Ακτινολογικού Εργαστηρίου για επιπλέον νέες ποιοτικές διαγνωστικές εξετάσεις.
 Η μη λειτουργία του οφθαλμολογικού χειρουργείου, λόγω έλλειψης υλικών και ενδοφακών. Με την προμήθεια των αναγκαίων υλικών, την επιπλέον πρόσληψη μιας(1) επικουρικής οφθαλμιάτρου και την προμήθεια νέου οφθαλμολογικού ιατρικού εξοπλισμού αξίας
130.000€, μέσω Π.Δ.Ε. (YAG LASER, Διαθλασίμετρο, οφθαλμολογικός υπερηχογράφος-
Α*SCAN), επαναλειτούργησε το οφθαλμολογικό ιατρείο και αναβαθμίστηκαν ποιοτικά οι υπηρεσίες της οφθαλμολογικής κλινικής, αυξάνοντας σε μεγάλο βαθμό τους προσερχόμενους ασθενείς.
Κατά την διάρκεια των τριών(3) τελευταίων ετών, με τις παρεμβάσεις της Διοικήσεως στην Περιφέρεια και το Υπουργείο, επιλύθηκαν προβλήματα, όπως:
 Με την ένταξη έργου 550.000€ σε Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας και την τρέχουσα υλοποίηση
του, έγινε ο εξωραϊσμός του κτιρίου και η αναβάθμιση των υποδομών. Ανακαινίστηκαν όλοι οι χώροι του Νοσοκομείου και εντός των ημερών υλοποιείται η αγορά νέου μετασχηματιστή-γεννήτριας, μονάδος θέρμανσης-ψύξης του νέου κτιρίου, η ανακατασκευή της κεντρικής εισόδου του Νοσοκομείου και οι εργασίες περιβάλλοντος χώρου με την τοποθέτηση μηχανήματος ΑΤΜ Τράπεζας.
 Ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου ύψους 1.500.000 €, υποβλήθηκε για ένταξη σε
πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Περιφέρειας. Αναμένεται η αντικατάσταση της παλαιάς κεραμοσκεπής, των κουφωμάτων, του λέβητα, την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών για την παραγωγή δικού μας ηλεκτρικού ρεύματος κ.ά.
 Σύμβαση προμήθειας του νέου πολυτομικού Αξονικού Τομογράφου 16 τομών και εντός του Ιουλίου θα εγκατασταθεί αφού απομακρυνθεί ο παλαιός.
 Δημιουργία Ουρολογικού ιατρείου, του μοναδικού στον νομό, με την πρόσληψη ενός (1) επικουρικού ουρολόγου και με την προμήθεια ξενοδοχειακού και ιατρικού εξοπλισμού
αξίας 30.000 €.
 Η υποβολή και έγκριση σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ, έργου 250.000 €, για την προμήθεια χειρουργικών εργαλείων ανοικτής και λαπαροσκοπικής χρήσης, ενός (1) πλυντηρίου Χειρουργικών Εργαλείων, μιας (1) χειρουργικής ουρολογικής διαθερμίας και ρεζετοσκοπίου, ενός (1) συστήματος Λιθοτριψίας με τεχνική LASER και ενός (1) πύργου ενδοσκοπήσεων, αναμένοντας να γίνει ο διαγωνισμός για την προμήθεια τους, εντός των ημερών.
 Αύξηση ετήσιων εσόδων κατά 35.000 €.
 Η τοποθέτηση τηλεοράσεων, ειδικών πολυθρόνων αναπαύσεως συνοδού σε όλα τα
δωμάτια νοσηλείας, κατόπιν δωρεών και εξοπλισμού ιματισμού αξίας 15.000 €.
 H ανακατασκευή και ο εξοπλισμός των δύο παιδιατρικών ιατρείων με πλήρη ξενοδοχειακό
εξοπλισμό, ιατρικές συσκευές και μηχανήματα, αξίας 50.000€, κατόπιν χορηγίας του Ο.Τ.Ε.
 Εγκατάσταση μπαρών και καμερών ελέγχου στις πύλες εισόδου του Νοσοκομείου, πρόσληψη: (2) φύλακες, (7) καθαρίστριες και (1) πλύντρια.
 Η προμήθεια των ειδών και ανάθεση εργασιών με διαγωνιστικές διαδικασίες, πετυχαίνοντας
την εξοικονόμηση πόρων. Επίσης, αναφορικά με την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, εγκρίθηκε και υλοποιήθηκε:
 Την πρόσληψη μόνιμου ιατρικού προσωπικού, αναλυτικά: ενός(1)ορθοπεδικού, δύο(2)
ακτινολόγων, ενός(1) καρδιολόγου, ενός(1) χειρούργου, ενός(1) αιματολόγου και ενός(1)
παθολόγου. Αναμένεται η πρόσληψη ενός(1) Γυναικολόγου, δύο(2) Ψυχίατρων, ενός(1)
Παιδοψυχίατρου, δύο(2) Αναισθησιολόγων, ενός(1) ακτινολόγου, ενός(1) πνευμονολόγου και δύο(2) ιατρών για τα ΤΕΠ.
 Την πρόσληψη επτά(7) μόνιμων νοσηλευτριών και μιας(1) παρασκευάστριας και αναμένουμε δύο(2) τεχνολόγους ακτινολογικού.
 Την πρόσληψη μέσω ΟΑΕΔ οκτώ(8) νοσηλευτριών, δύο(2) μαιών, μιας(1) τεχνολόγου,
τεσσάρων(4) παρασκευαστριών και δύο(2) διοικητικών.
 Την επιπλέον πρόσληψη δύο(2) επικουρικών μικροβιολόγων, ενός(1) επικουρικού ουρολόγου, ενός(1) επικουρικού ορθοπεδικού, μιας(1) επικουρικής οφθαλμιάτρου και ενός(1) επικουρικού παθολόγου.
 Την επιπλέον πρόσληψη λοιπού επικουρικού προσωπικού, αναλυτικά: δύο(2) Νοσηλευτών, ενός(1) Ηλεκτρολόγου, ενός(1) Τ.Ε. Πληροφορικής και τριών(3) Τ.Ε. Διοικητικών.
 Την πρόσληψη για πρώτη φορά με σύμβαση ενός(1)τεχνικού ασφαλείας, ενός(1) ιατρού εργασίας, ενός (1)νομικού συμβούλου, εσωτερικού ελεγκτή και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου δύο (2) φυλάκων, μιας(1) πλύντριας και (7) καθαριστριών, αφού σταματήσαμε την σύμβαση της εταιρείας καθαριότητας.
 Την μετάταξη σε μόνιμες θέσεις στο Νοσοκομείο μας από άλλους υγειονομικούς φορείς, δώδεκα(12) ατόμων της νοσηλευτικής υπηρεσίας.
 Την αναμόρφωση του υπάρχοντος οργανισμού, σύμφωνα με τον Ν. 4600/9-3-2019 , με τον οποίο αυξήθηκε το προσωπικό, για τις αναγκαίες προσλήψεις σε ιατρούς, νοσηλευτικό, διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό.

Οι παραπάνω δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών, με σκοπό την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του Νοσοκομείου και τα καταφέραμε προσφέροντας περισσότερες ποιοτικές υγειονομικές υπηρεσίες με λιγότερους οικονομικούς πόρους, σε σχέση με τα χρήματα που μας διέθεσαν στους ετήσιους τακτικούς προϋπολογισμούς.