Δημοσιεύτηκε από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη 2Κ/2023 που αφορά 72 μόνιμες προσλήψεις στα Επιμελητήρια.

Οι ειδικότητες:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εξήντα δύο (62) θέσεις.
Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΜΜΕ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), τρείς (3) θέσεις.
Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 14/17.07.2023 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 493

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), έξι (6) θέσεις.
Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

Δ΄ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), μία (1) θέση.
Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

Η προθεσμία για τις αιτήσεις αρχίζει στις 31 Ιουλίου 2023 και ολοκληρώνεται στις 17 Αυγούστου 2023 για την προκήρυξη 2Κ2023 του ΑΣΕΠ με 72 μόνιμες προσλήψεις

(Πηγή: aftodioikisi.gr)