Ολοκληρώθηκε η 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2022 του Δήμου Καρπενησίου, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, αλλά και των υπολογισμών των εσόδων, των εξόδων και του αποθεματικού του.
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό το σύνολο των εξόδων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 28.728.380,72 €. Στην αύξηση των εξόδων συνέβαλε η απόδοση σε σχολικές επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών αναγκών, η παροχή υπηρεσιών για την επικαιροποίηση-έκδοση νέου ενεργειακού πιστοποιητικού του σχολικού συγκροτήματος Προφήτη Ηλία, καθώς και η αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους τεχνικών έργων (τοιχία αντιστήριξης πρανών) του Δήμου Καρπενησίου που επλήγη από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 11ης και 12ης Δεκεμβρίου 2021. Το σύνολο των εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 29.006.373,70€€. Παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξησή τους ήταν η αποδοχή του ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών, καθώς και η δημιουργία και ενίσχυση ΚΑΕ. Το αποθεματικό ποσό ανέρχεται στα 277.992,98 ευρώ. Αναφορικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2022 εγγράφονται σε αυτό τα εξής έργα: 1. Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους τεχνικών έργων (τοιχία αντιστήριξης πρανών) του Δήμου Καρπενησίου που επλήγη από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 11ης και 12ης Δεκεμβρίου2021 ποσού 500.000,00 ευρώ, 2. Συντήρηση κτιριακών υποδομών προπονητικού κέντρου ποσού 15.000,00 ευρώ, 3.Παροχή υπηρεσιών για την επικαιροποίηση-έκδοση νέου ενεργειακού πιστοποιητικού του σχολικού συγκροτήματος Προφήτη Ηλία ποσού 3.000,00 ευρώ. Το συνολικό ποσό των νέων έργων ανέρχεται στα 518.000,00€.