Στην πρόσληψη ενός (1) βρεφοκόμου με σύμβαση δύο (2) μηνών προχωρά ο Δήμος Καρπενησίου με σκοπό να αντιμετωπίσει κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες. Αναλυτικότερα, λόγω αίτησης υπαλλήλου του Δήμου Καρπενησίου που εργάζεται  με ειδικότητα Δ.Ε βοηθών –Βρεφοκόμων και αιτείται άδεια λοχίας  3 μηνών λήγουσα 11/2/2020, αλλά και της εύρυθμης λειτουργίας των παιδικών σταθμών και την εφαρμογή του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας αποφασίστηκε η επιτακτική ανάγκη πρόσληψης μιας/ενός (1) ΔΕ Βρεφονηπιοκόμος με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ έως (2) μήνες).Η δαπάνη προϋπολογίζεται σε 2.400,00 €. Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ως κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες, είναι οι ανάγκες που έχουν περιορισμένη χρονική διάρκεια και οφείλονται σε έκτακτα γεγονότα, που εκφεύγουν της αναμενόμενης εξέλιξης της προγραμματισμένης δραστηριότητας των Ο.Τ.Α. και απαιτούν άμεση αντίδραση για την αντιμετώπισή τους.