Τροποποιείται η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Καρπενησίου, του Δήμου Αγράφων, του Δήμου Αγρινίου και του Δήμου Αμφιλοχίας

Τροποποίηση στη διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης πραγματοποιήθηκε μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Καρπενησίου, του Δήμου Αγράφων, του Δήμου Αγρινίου και του Δήμου Αμφιλοχίας με τίτλο «Δράσεις Ανάδειξης και Ανάπτυξης της Λίμνης Κρεμαστών 2022».

Αναλυτικότερα, έχοντας υπόψη την από 26 Ιουλίου 2022 Προγραμματική Σύμβαση καθώς και το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής για την παρακολούθηση της υλοποίησης και τον συντονισμό των δράσεων της Προγραμματικής Σύμβασης οι φορείς συμφωνούν και συναποδέχονται την παράταση της χρονικής ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης έως την 30 Ιουνίου 2023, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποπληρωμής του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης με τίτλο «Ναύλωση δύο τουριστικών σκαφών και δρομολόγηση αυτών στην Τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών του Νομού Ευρυτανίας». Να θυμίσουμε ότι σκοπός της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης είναι η ανάπτυξη δράσεων για την ανάδειξη, τη διαχείριση και την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Λίμνης των Κρεμαστών. Ως διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται ότι η μεν ισχύ της άρχεται από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, η δε παράταση της χρονικής διάρκειας της επιτρέπεται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης. Η Επιτροπή Παρακολούθησης προχώρησε στην παραπάνω εισήγηση, αφού διαπίστωσε μεταξύ άλλων με το 2ο Πρακτικό της α) ότι προέκυψε ανάγκη επιμερισμού του ποσού των 98.877,60 ευρώ, σε κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, αναλογικά με το ποσό χρηματοδότησης του έργου που προβλέπεται στην Προγραμματική Σύμβαση (για τον Δήμο Αγράφων το προβλεπόμενο ποσό είναι 10.000,00 ευρώ) και β) ότι προέκυψε η ανάγκη παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποπληρωμής του οικονομικού αντικειμένου.