Τις εκθέσεις πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής Καρπενησίου θα παρουσιάσουν σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπενησίου για το Β εξάμηνο έτους 2020 και το Α εξάμηνο έτους 2021.

Ειδικότερα, στο Β εξάμηνο του έτους 2020 λήφθηκαν 249 αποφάσεις, ενώ στο Α εξάμηνο του 2021 λήφθηκαν 288 αποφάσεις. Αυτές μεταξύ άλλων αφορούσαν την υλοποίηση και την αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020, τις εγκρίσεις απολογισμού, τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού, τις εγκρίσεις τεχνικών προδιαγραφών /κατάρτιση όρων διακήρυξης και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για προμήθειες /υπηρεσίες /και έργα /κατακύρωση δημοπρασιών. Ακόμη λήφθηκαν αποφάσεις σχετικά με την αποδοχή χρηματοδοτήσεων, τη διαγραφή χρεών, την έγκριση μετακίνησης και αποζημίωση δαπανών αιρετών, τις απευθείας αναθέσεις εκτέλεσης έργων /μελετών /υπηρεσιών και τον καθορισμό όρων για εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων και έγκριση πρακτικού δημοπρασίας.

Οι περισσότερες αποφάσεις που λήφθηκαν στο Β εξάμηνο του 2020 σχετίζονταν με τις εγκρίσεις έργων, οι οποίες ήταν συνολικά 48, καθώς και οι παρατάσεις/ τροποποιήσεις του αντικειμένου των έργων που ανέρχονταν στα 55. Αναφορικά με το Α εξάμηνο του έτους 2021, στις 49 ανέρχονταν οι αποφάσεις των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής, αξιολόγησης έργων στις 33 οι τροποποιήσεις αντικειμένων των έργων, στις 26 οι αποφάσεις παραλαβής έργων και στις 24 οι αποφάσεις για έκδοση και τακτοποίηση ενταλμάτων προπληρωμής.