Σε πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) ατόμων προβαίνει ο Δήμος Καρπενησίου, με σκοπό να καλύψει βασικές του ανάγκες στο πλαίσιο τουπρογραμματισμού προσλήψεων για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση» (πρώην «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»).

Συγκεκριμένα, προσλαμβάνεται η Νούλα Κοραλία ΤΕ Βρεφοκόμων και Κατσαδούρου Ιωάννα ΥΕ Βοηθός Τραπεζοκόμων με διάρκεια σύμβασης από 3 Απριλίου 2023 έως 31 Αυγούστου 2023 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης. Οι ανωτέρω προσληφθείσες οφείλουν να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Υγείας σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση. Η παρούσα πράξη λήγει αυτοδίκαια μόλις λήξει ο χρόνος διάρκειας αυτής ή της ανανέωσης ή της παράτασης ή γίνει καταγγελία της σύμβασης, χωρίς καμία αποζημίωση από τις αιτίες αυτές. Η απόφαση πρόσληψης λήφθηκε ύστερα από βεβαίωση ύπαρξης Πιστώσεων του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου Καρπενησίου.