Εγκρίθηκε η κατεπείγουσα ανάθεση για τη Μεταφορά απορριμμάτων από το ΣΜΑ Καρπενησίου στο ΧΥΤΑ Λαμίας

0
1271

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπενησίου, ενέκρινε την απόφαση Δημάρχου με την οποία ανατέθηκε με απ’ ευθείας ανάθεση στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. – HELESI», που εδρεύει στο Καρπενήσι, η «Μεταφορά απορριμμάτων από το ΣΜΑ Καρπενησίου στο ΧΥΤΑ Λαμίας» έναντι του ποσού των 7.440,00 € με Φ.Π.Α.

Οι εργασίες θα αφορούν το διάστημα που θα επισκευασθεί ο τράκτορας και θα είναι μέχρι 12 δρομολόγια.

Στο Δήμο Καρπενησίου έχει παραστεί επιτακτική ανάγκη που αφορά την κατεπείγουσα ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας “ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΜΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ” λόγω βλάβης του τράκτορα του Δήμου προϋπολογισμού 7.440,00€ με ΦΠΑ 24% για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Καρπενησίου για δώδεκα (12) δρομολόγια έως ότου αποκατασταθεί η βλάβη του παραπάνω οχήματος.

Οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες:

– οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα,

– Υπάρχει άμεσος και προφανής κίνδυνος για την υγεία των δημοτών σε περίπτωση που δεν συλλέγονται ή δεν μεταφέρονται τα απορρίμματα στο ΧΥΤΑ.

– Το γεγονός ότι έχει χαλάσει ο τράκτορας του Δήμου μας και δεν είναι δυνατή η μεταφορά των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Λαμίας.

– το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση κλπ

– οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου.