Την έγκρισή της έδωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας για την οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2023, όπως αυτή διαμορφώθηκε από το Δήμο Αγράφων. Σε αυτή αναφέρονται το σύνολο των εσόδων και εξόδων, καθώς και το αποθεματικό, όπως αυτά διατυπώνονται στον πίνακα και τα οποία αναμένονται να καταγραφούν κατά τη διάρκεια του έτους, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Αγράφων.

Το σύνολο των εσόδων και των εξόδων ανέρχεται στο ποσό των 21.878.788,19 ευρώ το καθένα, ενώ το αποθεματικό στο ποσό των 54.771,50 ευρώ.

Αναλυτικά ο πίνακας

    ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ    ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ(€)
0Τακτικά Έσοδα3.828.706,09
1 (πλην 13)Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)989.452,23
2Έσοδα παρελθόντων ετών504.500,00
31Εισπράξεις από Δάνεια3.711.820,96
32Εισπρακτέα υπόλοιπα από Βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη521.769,61
4Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων1.356.430,00
5Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους4.860.957,44
13Επιχορηγήσεις για επενδύσεις6.105.151,86
 Σύνολο Πόρων        21.878.788,19
 Έξοδα και Πληρωμές 
60Αμοιβές και έξοδα προσωπικού1.747.810,87
61,62Αμοιβές και παροχές τρίτων1.905.540,00
63,64Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά έξοδα412.125,00
651Τοκοχρεολύσια δανείων0,00
66Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών705.199,40
67,68Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα325.344,91
81Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.1.066.822,21
82,85Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις1.384.181,77
83Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.0,00
 Επενδύσεις 
71Αγορές5.511.581,00
73Έργα8.225.839,56
74Μελέτες352.427,00
75Συμμετοχή σε επιχειρήσεις57.144,97
652Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων130.000.00
9111Αποθεματικό54.771,50
 Σύνολο Εξόδων και Πληρωμών     21.878.788,19