Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη πλήρωσης μίας θέσης Ειδικού Συμβούλου για την υποβοήθηση του έργου του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Εποπτεύοντος την Νομική Υπηρεσία Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Ηλία Κυρμανίδη του Γεωργίου η Περιφέρεια Στερεάς προκηρύσσει τη θέση.

Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας ίσης με την θητεία του ανωτέρω Αντιπεριφερειάρχη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει: 1. Να είναι Έλληνες πολίτες. 2. Να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ. 3. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 4. Να μην υπάρχει κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007).

Για την πρόσληψη θα εκτιμηθεί περαιτέρω : • Η εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης και ποιοτικής βελτίωσης των οικονομικών τομέων της περιβαλλοντικής ανάπτυξης με την χρήση νέων τεχνολογιών, διασφάλισης ποιότητας, αειφόρου ανάπτυξης, βιομηχανικής διοίκησης και τεχνολογίας, παροχής συμβουλευτικής αρωγής, καθώς επίσης και ανάπτυξη συνεργατικής πολιτικής για τις αγροτικές περιοχές • Εμπειρία σε Νομικά Θέματα. • Η γνώση ξένων γλωσσών.

Ο ανωτέρω Ειδικός Σύμβουλος υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται.

Δικαιολογητικά : Οι υποψήφιοι για την ανωτέρω θέση πρέπει να υποβάλλουν στην Διεύθυνση Διοίκησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λ. Καλυβίων 2 – Λαμία – Τ.Κ. 351 32), μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας στον τοπικό τύπο, αίτηση συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά : ▪ Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. ▪ Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών. ▪ Βιογραφικό σημείωμα (αναλυτικό). ▪ Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη κατοχής άλλης θέσης στον Δημόσιο Τομέα (άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.1256/1982). ▪ Πιστοποιητικά / βεβαιώσεις από τα οποία να προκύπτει η επικαλούμενη εμπειρία και η γνώση ξένων γλωσσών.