Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του, Αποφασίζει Ομόφωνα, με είκοσι οκτώ (28) ψήφους υπέρ και τέσσερεις (4) λευκές, ότι εγκρίνει τη σύναψη του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Λαμιέων, και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου (ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ.) Ρούμελης για το έργο με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ» και την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.

Ταυτόχρονα, ορίζει από το Περιφερειακό Συμβούλιο ένα (1) μέλος στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από πλευράς Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τον αναπληρωτή του., ως εξής: Τακτικό μέλος τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Κων/νο Αποστολόπουλο και αναπληρωματικό μέλος τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Εμμανουήλ Γέμελο.

Μεταξύ των συμβαλλομένων υπογράφεται η Προγραμματική Σύμβαση, που αφορά στην εκπόνηση και στην εφαρμογή ενός προγράμματος συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Λαμιέων και της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης, με αντικείμενο την ενίσχυση των δράσεων και του προγράμματος της τελευταίας. Σκοπός της προγραμματικής συμβάσεως είναι η στήριξη της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης και η διασφάλιση της λειτουργίας της, ώστε να επιτελεί απρόσκοπτα το σημαντικό της έργο, ως ισχυρός φορέας πολιτιστικής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Με τη συνεργασία τους τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι σκοπός της σύμβασης είναι να αναδείξουν τον ρόλο της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης, ως: α. Βασικό φορέα πολιτιστικής ανάπτυξης της πόλης της Λαμίας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και στο πλαίσιο αυτό αναγνωρίζουν την ανάγκη να συντηρηθεί και ενισχυθεί η απαιτούμενη υποδομή. β. Παραγωγό και διοργανωτή θεατρικών παραστάσεων, καθώς και άλλων συναφών δράσεων (εκπαιδευτικών κ.α.) για πολλαπλά ακροατήρια (ενήλικες, παιδιά κ.λπ.), με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης ιδίως της τοπικής κοινωνίας στον πολιτισμό. Στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνεται και η σύμπραξή τους με άλλους πολιτιστικούς φορείς της περιοχής, αλλά και πέραν αυτής, εντός κι εκτός Ελλάδας.

Οικονομικές υποχρεώσεις α. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει για την πραγματοποίηση των σκοπών της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης να καταβάλει στην ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης κατ΄ έτος το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€) για την υλοποίηση των καλλιτεχνικών σκοπών της Σύμβασης. β. Η Περιφέρεια αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύπτει τα έξοδα κινητικότητας του θεατρικού σχήματος της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης με σκοπό να πραγματοποιεί παραστάσεις/περιοδείες εκτός έδρας και εντός της Διοικητικής της Περιφέρειας. Τα έξοδα αυτά περιλαμβάνονται στην ετήσια οικονομική ενίσχυση που περιγράφεται στην παράγραφο α. του παρόντος άρθρου. Η Περιφέρεια υποχρεούται να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια και υποστήριξη προς την ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης για την υλοποίηση του καλλιτεχνικού της έργου.