Ενισχύονται τα έργα περιβάλλοντος στο Δήμο Αγράφων

0
1834

Πρόταση για την ψηφιακή χαρτογράφηση & διαχείριση των δικτύων ύδρευσης θα καταθέσει ο Δήμος

Ύστερα από την πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγράφων εγκρίθηκε η υποβολή της πρότασης στην Πρόσκληση με κωδικό 16.36.2.Π7 του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», με τίτλο «Ενίσχυση/υποστήριξη εμπλεκόμενων στα έργα του τομέα περιβάλλοντος στην άσκηση του έργου τους», του Άξονα Προτεραιότητας 16 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. Συγκεκριμένα η παραπάνω πρόταση αφορά τις ενέργειες ψηφιακής χαρτογράφησης και διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης των Δ.Ε.Υ.Α. και Δήμων της επικράτειας.

Ο σκοπός των έργων

Σκοπός είναι η δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων δικτύων και υποδομών που θα περιλαμβάνει το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων των ΔΕΥΑ και των Δήμων (εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης, ήτοι γεωτρήσεις, δεξαμενές, αντλιοστάσια, κ.λ.π. και εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης, όπως οι αγωγοί μεταφοράς πόσιμου νερού, τα υδρόμετρα, κλπ) καθώς και απαραίτητα στοιχεία και τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών. Για την επίτευξη όλων αυτών θα πρέπει να προβούν στις εξής ενέργειες:

1)Την δημιουργία Ψηφιακής βάσης δεδομένων δικτύων και υποδομών. Θα περιλαμβάνει το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων των ΔΕΥΑ ή Δήμων (δίκτυο ύδρευσης, γεωτρήσεις, δεξαμενές, υδρόμετρα, κλπ) καθώς και απαραίτητα στοιχεία και τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών.

2) Την δημιουργία Πλατφόρμας διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων. Αυτή θα περιλαμβάνει:  Α. Τη διαχείριση των γεωχωρικών δεδομένων σε επίπεδο desktop, OnLine και mobile.  Β. Τη διαχείριση των καταναλωτών γεωχωρικά, σε συσχέτιση με το υπάρχον πρόγραμμα ύδρευσης, με αυτόματες αναζητήσεις της θέσης τους από επιλογή σε αντίστοιχο πίνακα.  Γ. Την ενημέρωση των δεδομένων με εφαρμογές πεδίου.  Δ. Την παροχή χαρτογραφικών υπηρεσιών θέασης / λήψης / καταλόγου σύμφωνα με τα πρότυπα OGC: WMS, WFS, WMTS, WCS, CSW. Ε. Την οπτικοποίηση, παραμετροποίηση και ανάλυση των δεδομένων μέσω διαδικτύου. Ζ. Την οπτικοποίηση, μεταβολή και καταγραφή περιγραφικών και χωρικών πληροφοριών (σημειακών, γραμμικών κ.α.) με τη χρήση κινητού τηλεφώνου/tablet (mobile) με δυνατότητα εισαγωγής φωτογραφιών, εγγράφων κλπ, και συγχρονισμού των αλλαγών όποτε η συσκευή αποκτά πρόσβαση σε διαδίκτυο.  Η. Εργαλεία ανταπόκρισης σε έκτακτα γεγονότα (βλάβες, διαρροές). 

Η πρόταση που θα υποβληθεί  θα εμπίπτει στον ακόλουθο ειδικό στόχο στον Άξονα Προτεραιότητας: Τεχνική Συνδρομή του Ταμείου Συνοχής και συγκεκριμένα στην  ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής των Αξόνων Προτεραιότητας ΤΣ του Προγράμματος.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση για την υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων ανέρχεται σε 2.500.000,00 €.