Επαναληπτικό ανοιχτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό προκηρύσσει ο Δήμος Αγράφων για την προμήθεια η οποία έχει τίτλο «Προμήθεια σε καύσιμα και ελαιολιπαντικά για τις ανάγκες του Δήμου Αγράφων». Κύριο κριτήριο κατακύρωσης από οικονομικής άποψης είναι η πλέον συμφέρουσα βάσει τιμής προσφορά. Η προμήθεια θα έχει ισχύ έως το τέλος του 2022 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων ενδεικτικού προϋπολογισμού 302.250,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Το ενδεικτικό κόστος της ανωτέρω προμήθειας έχει καθαρό ποσό 243.750,00 € και φόρο προστιθέμενης αξίας ίσο με 24%, ήτοι 58.500,00€ και χωρίζεται σε τρεις (3) διακριτές ομάδες, όπως άλλωστε αυτό καθίσταται ξεκάθαρο στην μελέτη – πρωτογενές αίτημα. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύναται να καταθέσουν προσφορά για μία (1) ή και για περισσότερες ομάδες εφόσον το επιθυμούν.

Έως 2 Φεβρουαρίου η κατάθεση προσφορών

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 2η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., ενώ η διαδικασία αποσφράγισης ορίζεται ως η 08η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΣΗΔΗΣ http://www.promitheus.gov.gr. Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Πολ. Προστασίας του Δήμου Αγράφων. Τηλ: 2237351122, Δυτική Φραγκίστα. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου της ακόλουθης διεύθυνσης: www.agrafa.gr