Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντά για τα Αιολικά στα Άγραφα.

0
12815

Στην ερώτηση του ευρωβουλευτή κ. Νίκου Χουντή σχετικά με την εγκατάσταση αιολικών σταθμών στα Άγραφα, απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο κ. Vella εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 5 Οκτωβρίου 2018, απάντησε για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικών πάρκων στα Άγραφα. Η απάντηση έχει ως εξής:

«Η αιολική ενέργεια διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των εθνικών στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής καθώς και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ωστόσο, τα αιολικά πάρκα πρέπει να συμμορφώνονται με τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ.

Η Επιτροπή δεν διενεργεί ελέγχους συμμόρφωσης για μεμονωμένα έργα αιολικών πάρκων. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην απάντηση στις ερωτήσεις E-003351/2018 και E-004127/2018, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας για μη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τον χωροταξικό σχεδιασμό και την αδειοδότηση αιολικών πάρκων σε ολόκληρη τη χώρα.

Εναπόκειται στα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την τήρηση όλων των πτυχών της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ πριν εγκρίνουν το έργο και κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου και να επαληθεύουν ότι, όταν ένα έργο είναι πιθανό να επηρεάσει σημαντικά έναν τόπο του δικτύου Natura 2000, έχει διενεργηθεί κατάλληλη αξιολόγηση (βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για την προστασία των οικοτόπων ) πριν από την έγκριση του έργου.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι επικαιροποιούνται τα περιφερειακά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Στο βαθμό που εφαρμόζεται η οδηγία 2001/42/ΕΚ για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων , θα πρέπει να διενεργείταιστρατηγική αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΠΕ) πριν από την έγκρισή τους.

Σε περίπτωση που οι πολίτες επιθυμούν να αμφισβητήσουν επιμέρους σχέδια, μεμονωμένες παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ή παραβίαση των εγκεκριμένων εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα μέσα έννομης προστασίας που είναι διαθέσιμα σε επίπεδο κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών δικαστηρίων».

Η ανάλυση του Συντονιστικού.

Το Συντονιστικό της Αθήνας για τα Άγραφα, οι Σύλλογοι Πρασιάς-Απεραντίων-Βραγγιανών

Και η Κίνηση Πολιτών για την Προστασία του ευρυτανικού Περιβάλλοντος, σχολιάζοντας την παραπάνω απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μεταξύ άλλων αναφέρει:


Α) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΕ:  «Εναπόκειται στα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την τήρηση των πτυχών της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ πριν εγκρίνουν το έργο….»

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στην περίπτωση των Αγράφων έχουμε καταφανή παραβίαση της εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, επειδή, αφενός μεν από την πλευρά των εταιρειών κατατέθηκαν ελλιπείς, παραπλανητικές, αναξιόπιστες και επιστημονικά ατεκμηρίωτες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με την μέθοδο της «σαλαμοποίησης» και αφετέρου δεν διασφαλίστηκε από την πλευρά του ελληνικού κράτους η «τήρηση των πτυχών της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ», «…πριν εγκρίνουν το έργο…», όπως ρητά αναφέρεται στην απάντηση της ΕΕ.

Πιο συγκεκριμένα:


Β) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΕ «Εναπόκειται στα κράτη μέλη …πριν από την έγκριση του έργου».

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα Άγραφα είναι μια ορεινή περιοχή του ευρωπαϊκού δικτύου NATURA 2000, με χαρακτήρα προστατευόμενο ως ιδιαίτερο ενδιαίτημα για απειλούμενα είδη, με υψηλή αισθητική αξία για ορειβασία, χιονοδρομία και δραστηριότητες αναψυχής που την καθιστούν δημοφιλή προορισμό σε παγκόσμια κλίμακα και της οποίας η ιστορική και πολιτισμική αξία ξεφεύγει από τα συνηθισμένα και αποτελεί από μόνη της ένα ξεχωριστό κεφάλαιο προς διατήρηση και σεβασμό (ιστορικά και βυζαντινά μνημεία, μνημεία παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, οικισμοί και γεφύρια, πεζοπορικά μονοπάτια, γεωλογικά μνημεία, κ.α.).

Σε αυτή την περιοχή  δόθηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΠΕΝ) άδεια εγκατάστασης χωρίς να έχει γίνει έλεγχος ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και επαλήθευση αν πραγματικά προστατεύεται ο συγκεκριμένος οικότοπος, ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΣ συστηματικά και κατ΄εξακολούθηση κοινοτικά και εθνικά κριτήρια Προστασίας του Περιβάλλοντος, τις αρχές προστασίας των Οικοτόπων, καθώς ΔΕΝ διασφαλίζεται η διατήρησή τους.

Ιδιαίτερα στη χώρα μας που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι Δασικοί Χάρτες και το Εθνικό Δασολόγιο και Κτηματολόγιο. Αυτή η εκχώρηση ΔΕΝ εγγυάται το μέλλον των εκτάσεων και την αειφορική τους διαχείριση, προς όφελος των μελλοντικών γενεών, του ίδιου του περιβάλλοντος,παρότι πρόκειται για δασόφυτες εκτάσεις που προστατεύει το Πρωτόκολλο του Κιότο στο πρώτο του κιόλας άρθρο, ως αποθήκες άνθρακα!!!

Γ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ «Η ευρωπαϊκή επιτροπή κίνησε… Αιολικών εγκαταστάσεων σε ολόκληρη τη χώρα».

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Συστηματικά αποκρύπτεται και αγνοείται η σχεδόν καθολική αρνητική βούληση της Ευρυτανικής κοινωνίας επί του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Αειφόρου Ανάπτυξης που με συγκέντρωση υπογραφών χιλιάδων πολιτών της Ευρυτανίας και συνεχείς παραστάσεις, υπομνήματα και διαμαρτυρίες προς τις αδειοδοτούσες αρχές και τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης εναντιώνονται επί μια δεκαετία στο καταστροφικό για το φυσικό χώρο και τη βιωσιμότητά της χαρακτηρισμό ως Περιοχή Προτεραιότητας με μόνο κριτήριο την πληθυσμιακή της αποψίλωση και το επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Στην περίπτωση των Αγράφων αγνοήθηκε ο Περιφερειακός Χωροταξικός Σχεδιασμός της Στερεάς, που προβλέπει”…οι ορεινές περιοχές της Περιφέρειας που χωροθετούνται σε υψόμετρο άνω των 800 μ., αντιμετωπίζονται γενικά ως κατ’εξοχή περιοχές φυσικού αποθέματος….”  με προσανατολισμό τις ήπιες αγροτοκτηνοτροφικές –κτηνοτροφικές και οικοτουριστικές δραστηριότητες, καθώς και την διατήρηση του φυσικού μας αποθέματος.

Δ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ «Στο βαθμό που εφαρμόζεται… πριν από την έγκρισή τους».

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στην περίπτωση των Αγράφων δεν τηρήθηκε τίποτα από όλα αυτά, για αυτό έγινε προσφυγή από συλλογικότητες της ευρύτερης περιοχής Αγράφων, στα εθνικά δικαστήρια, προς την κατεύθυνση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Όπως  και στο  ακροτελεύτιο άρθρο του Συντάγματος της χώρας μας έτσι και στις Ευρωπαϊκές  Οδηγίες, για όλα αυτά που αποφασίστηκαν, γράφτηκαν και προβλέπονται, η τήρησή τους επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων και κάθε λαού κάθε χώρας, στη θέληση κάθε τοπικής κοινωνίας να υπερασπισθεί τα βουνά, τα ποτάμια, τις θάλασσες, το φυσικό περιβάλλον γενικότερα της  πατρίδας της από κάθε λογής μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που την λυμαίνονται, επικαλούμενοι το περιβάλλον και την σωτηρία του πλανήτη.

Όλοι όμως πρέπει να γνωρίζουμε ότι το φυσικό περιβάλλον κινδυνεύει από  αυτούς που το βλέπουν ως πεδίο εκμετάλλευσης και κερδοσκοπίας, ξεχνώντας ότι, μετά την καταστροφή του, τη διάλυση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των αξιών που διέπουν τις κοινωνίες, δεν υπάρχει επιστροφή!!!