Η Περιφέρεια Στερεάς στη Βιώσιμη ανάπτυξη παράκτιων περιοχών – TOUREST (TOURISM WATER MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE ADRION COASTAL AREAS)

4055

Στη Διαχείριση υδάτων στον Τουρισμό για τη βιώσιμη ανάπτυξη παράκτιων περιοχών της Αδριατικής συμμετέχει η Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας

Το Έργο, που έχει προϋπολογισμό 971.816,99€, (Προϋπολογισμός Περιφέρειας: 195.510€) και διάρκεια 24 μήνες, θα υποστηρίξει τον σχεδιασμό και την υιοθέτηση πολιτικών βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και πρακτικών ενίσχυσης της αποδοτικής χρήσης των υδάτων στις παράκτιες περιοχές της Αδριατικής με απώτερο στόχο:

α) την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων της τουριστικής δραστηριότητας στη φυσική κληρονομιά και

β) την προστασία περιορισμένων υδάτινων πόρων.

Οι συγκεκριμένες εστιασμένες παρεμβάσεις θα συνεισφέρουν ευθέως και άμεσα στην υλοποίηση και επίτευξη των στόχων του 4ου άξονα της Στρατηγικής της ΕΕ για την Περιφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR).

Κύριες ομάδες στόχου για το Έργο αναγνωρίζονται οι δημόσιες αρχές και οργανισμοί που είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών για την αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και την τουριστική ανάπτυξη, καθώς και ΜΜΕ και οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού και άλλες οντότητες όπως πάροχοι υποδομών διαχείρισης υδάτων, οργανισμοί υποστήριξης επιχειρήσεων και οργανισμοί προστασίας του περιβάλλοντος.

Προς τούτο, οι εταίροι του Έργου θα υιοθετήσουν μια αναλυτική και ολοκληρωμένη προσέγγιση μελέτης, δοκιμής και μεταφοράς τεχνογνωσίας, με βάση τη διακρατική συνεργασία μεταξύ όλων των συμμετεχόντων των προαναφερθέντων ομάδων στόχου. Τα κύρια αποτελέσματα του Έργου θα είναι:

α) Μια κοινή στρατηγική για την Αδριατική καθώς και πλούσιο υλικό κατευθυντήριων γραμμών για δημόσιες αρχές για την παρακολούθηση και εκτίμηση της διαχείρισης υδάτων με στόχο τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη,

β) Επίδειξη της αποδοτικότητας της παρακολούθησης της χρήσης των υδάτινων πόρων και της εκτίμησης των επιπτώσεων του τουρισμού, στην ευρύτερη βιωσιμότητα του τουριστικού τομέα και

γ) Ένα σχέδιο δράσης για κάθε δημόσια αρχή και τα ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετέχουν στο Έργο.

Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ενώ συμμετέχουν συνολικά 10 εταίροι:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Επικεφαλής έργου),

Περιφέρεια Κρήτης

Κέντρο Οικολογικής Παραγωγής Κροατίας

Μη κυβερνητικό ίδρυμα Foundation Business Start-Up Center Bar, Μαυροβούνιο

Ένωση για τη διαπεριφερειακή, τοπική και Ευρωπαϊκή συνεργασία, Ιταλία

Οργανισμός για το Περιβάλλον Λομβαρδίας, Lombardy Foundation For The Environment, Ιταλία

Δημόσιος Οργανισμός Rizana Water Works, Σλοβενία

Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα, Σλοβενία

Οργανισμός Υδάτων Σλοβενίας (Associated Partner)

Ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Έρευνα (Associated Partner)