Την έγκρισή του έδωσε ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Αλέξης Καρδαμπίκης για την μίσθωση μηχανημάτων για την επισκευή και αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Τροβάτου στην Δ.Ε. Αγράφων, καθώς και για τις τεχνικές προδιαγραφές της ως έχουν στην μελέτη. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η απευθείας ανάθεση για την παραπάνω υπηρεσία στον Μάκκα Ευάγγελο, Κατασκευή Έργων Πολιτικού Μηχανικού, μεέδρατο Καρπενήσι, με σκοπό την εκμίσθωση δύο εκσκαφέων με τον χειριστή τους. Η ανάθεση έγινε έναντι του ποσού των 12.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ώστε να βελτιωθεί μέσα από το έργο αυτό η ποιότητα ζωής των κατοίκων της προαναφερθείσας Τοπικής Κοινότητας.