Με απευθείας ανάθεση οι υπηρεσίες μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης των πρακτικών του Δ.Σ. Αγράφων

2382

Την ανάγκη παροχής της υπηρεσίας με τίτλο «μαγνητοφώνηση-απομαγνητοφώνηση-ηλεκτρονική επεξεργασία-εκτύπωση και βιβλιοδεσία των πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων έτους 2018» εξέφρασε ο Δήμος Αγράφων. Συγκεκριμένα επιθυμεί την βιβλιοδεσία και εκτύπωση αντιτύπων της 14ης συνεδρίασης, όλες τις εργασίες που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές πλην της παράστασης για την 15η συνεδρίαση και μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση, δακτυλογράφηση και ηλεκτρονική επεξεργασία των πρακτικών, την εκτύπωση και βιβλιοδέτηση αυτών σε εξήντα ένα (61) αντίτυπα, ένα (1) αρχείο του Δήμου, ένα (1) αρχείο του Δημάρχου, είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων και τριάντα δύο (32) Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων των υπόλοιπων συνεδριάσεων μέχρι το τέλος του έτους 2018.
Με την από 21-12-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγράφων εγκρίνεται η παροχή της υπηρεσίας με τίτλο «μαγνητοφώνηση -απομαγνητοφώνηση-ηλεκτρονική επεξεργασία-εκτύπωση και βιβλιοδεσία των πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων έτους 2018», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές ως περιγράφονται στην τεχνική έκθεση.
Η ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο «μαγνητοφώνηση-απομαγνητοφώνηση -ηλεκτρονική επεξεργασία-εκτύπωση και βιβλιοδεσία των πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων έτους 2018», γίνεται στον κ. Τσώνη Α. έναντι του ποσού των 2.419,36€ επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού 2.976,00€. Η ανάθεση αφορά τις παραπάνω εργασίες σχετικά με τα πρακτικά του εν λόγω Δημοτικού Συμβουλίου.
Η διάρκεια της ανάθεσης ορίζεται μέχρι το τέλος του έτους 2018 από την υπογραφή της, ενώ η πληρωμή της αξίας των προμηθευόμενων ειδών θα γίνει μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών, τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής.