Με διαγωνισμό η ενεργειακή αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού των Αγράφων

0
1680

Συνολική δαπάνη 3.320.512,20 €

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό προκηρύσσει ο Δήμος Αγράφων για την παροχή υπηρεσιών «Ενεργειακή αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο Αγράφων». Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.320.512,20 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Κύριο κριτήριο ανάθεσης θα αποτελέσει η συμφερότερη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης Ποιότητας – Τιμής. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 12 έτη, μετά την αναβάθμιση του Συστήματος. Η χρηματοδότηση του έργου θα πραγματοποιηθεί από τα Ανταποδοτικά Τέλη Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.

Από τις 10-5-2019 έως 20-5-2019 η υποβολή των προσφορών

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι  20 Μαΐου2019και ώρα 15:00μ.μ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί μεχρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία θα είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grαπό τις 10 Μαΐουημέρα Παρασκευήκαι ώρα 13:00 μ.μ.Οι προσφορές υποβάλλονται στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, ενώ τα πρωτότυπα έγγραφα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου:Διεύθυνση – ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙ  Τ.Κ. 36071. Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό Ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3)εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα πραγματοποιηθεί την24η Μαΐου και ώρα 10:00 π.μ. μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.