Την ανάγκη του για ηλεκτρονικό εξοπλισμό θέλει καλύψει ο Δήμος Αγράφων που θα
συμβάλλει στην καλύτερη διεξαγωγή των εργασιών του υπαλληλικού του
προσωπικού και για το λόγο αυτό ενέκρινε σύμφωνα με την από 20-12-2019
απόφασή του την εκτέλεση της προμήθειας με θέμα «Προμήθεια δύο φορητών
ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις τεχνικές ανάγκες του Δήμου Αγράφων». Η
ανάθεση των εργασιών αυτών θα πραγματοποιηθεί από την εταιρεία “JMC Α.Ε”,
έναντι του ποσού 1.239,50 € ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με υπεύθυνο
προσφοράς τον κ. Μάκκα Ιωάννη. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη
ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον
προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους. Ο χρόνος παράδοσης των υπό
προμήθεια ειδών, ορίζεται το διάστημα των 20 ημερών. Η πληρωμή του συμβατικού
ποσού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά
την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προμήθεια των νόμιμων
δικαιολογητικών.