Τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η 25η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγράφων, στην οποία συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για δεκαπέντε (15) θέματα. Αναλυτικότερα, τα θέματα αφορούσαν την απευθείας ανάθεση για την «Μίσθωση Μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων λόγω της κακοκαιρίας», την έκδοση εντάλματος προπληρωμής, τις επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού και ορισμό υπολόγου και την έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του υπολόγου κ. Νικόλαο Μαρούλη. Επίσης, συζητήθηκαν οι εισηγήσεις της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (πλατειών, πεζοδρομίων κλπ.), έτους 2020, την επιβολή τελών καθαριότητας – φωτισμού και συντελεστή δημοτικού φόρου για το έτος 2020, τον καθορισμό τελών διαφήμισης, έτους 2020, τελών ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ), έτους 2020, τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων, έτους 2020, τελών και δικαιωμάτων κοιμητηρίων για το έτος 2020, τελών διαμονής παρεπιδημούντων, για το έτος 2020, τελών για την ύδρευση, αποχέτευση, για το έτος 2020, καθώς και οι αιτήσεις Δημοτών που ζητούν διαγραφή βεβαιωθέντων τελών Ύδρευσης – Αποχέτευσης.